สินเชื่อ กรุงไทยเปย์ดะ ให้ยืม 1,000,000 ไม่ต้องคำอนุมัติไว

สำหรับในช่วงเวลานี้เรียกได้ว่าสถานการณ์ต่างๆของประเทศไทยในด้านการลงทุนต่างๆกำลังจะกลับมาดีขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้จากสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมาทำให้หลายๆคนต่างได้รับผลกระทบกันอย่างมาในเรื่องค่าใช้จายและเงินหมุนเวียน ซึ่งสำหรับผู้ที่กำลังมองหาในส่วนของวงเงินสักก้อนในตอนนี้ดีกว่าแน่นนอนกับ สินเชื่อมาใหม่ในปี 2565 อย่างสินเชื่อเปย์ดะ จากธนาคารกรุงไทย

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

กู้ได้ง่ายๆ ผ่าน แอป Krungthai NEXT

สินเชื่ออเนกประสงค์พร้อมใช้ แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)

สำหรับพนักงานประจำบริษัทเอกชน รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

ดอกเบี้ยต่ำ MRR+7% ต่อปี ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

อัตราดอกเบี้ย และเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชําระ

สําหรับบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจํา อัตราดอกเบี้ย MRR + 7.00% ต่อปีกรณีผิดนัดชําระหนี้ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยชําระหนี้ในอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญาบวกร้อยละสามต่อปี (โดยอัตรารวมของดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการค่าธรรมเนียมใดๆ จะไม่เกินอัตราสูงสุดตามประกาศของธนาคาร สําหรับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ ซึ่งปัจจุบันไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี) นับแต่วันผิดนัดชําระหนี้ เป็นต้นไปโดยคํานวณบนฐานเงินต้นของค่างวดที่ค้างชําระในแต่ละงวดไปจนถึงวันที่ศาลรับฟ้องหลังจากนันให้คํานวณบนฐานเงินต้นที่ค้างชําระทั้งจํานวนจนกว่าจะชําระหนี้เสร็จสิ้น

สูตรการคํานวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระ คือ เงินต้นของค่างวดที่ผิดนัดชําระ x อัตราดอกเบี้ยผิดนัด x จํานวนวันที่ผิดนัด/365 วัน

วงเงิน และลําดับการตัดชําระหนี้

สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1.0 ล้านบาท

ธนาคารจะตัดชําระค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงินต้นของยอดหนี้ที่ลูกหนี้ค้างชําระนานที่สุดก่อน แล้วจึงตัดชําระยอดหนี้ที่ค้างชําระนานรองลงมา ตามลําดับ ทั้งนี้ หากลูกหนี้มีเงินทดรองจ่ายในงวดการชําระ ธนาคารจะตัดชําระหนี้เป็นลําดับแรก รวมทั้งหากลูกหนี้ มีดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้ ธนาคารจะตัดดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้ในงวดค้างชําระในลําดับของดอกเบี้ย โดยคํานวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้ ตามข้อ 1 เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

วิธีการสมัครสินเชื่อ กรุงไทยเปย์ดะ สามารดูข้อมูลได้ที่ https://krungthai.com/th/content/personal/loan/personal-loan/525/registration

รายละเอียดและเงื่อนไข

ผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12-60 เดือน

เอกสารที่ใช้สมัคร

ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้ (ขึ้นอยู่กับระเบียบเงื่อนไขของธนาคาร)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือโทร  02-111-1111 หรือhttps://krungthai.com/th/personal/loan/personal-loan/525