เปิด วงเงินช่วยเหลือ ม.33 เรารักกัน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ ชาวโซเ ชียลต่างติดตา มและต้องบอกว่ า ช่ว ปีกว่าๆกับ cvd 19 หลายคนทั่วประเทสได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า ไม่ว่าจะเป็นภาครั ฐและเอกชน ไม่ว่าจะไป็ค่าคร องชีพออะไรต่ างๆก็ต้องมีการจับจ่าใช้สอย

บ่างกิจการบางธุรกิที่ได้ผลกระท บก็ได้ปิดตั วลง ทำให้ เดือดร้อนกันทั่ วหน้า ทั้งนี้ ทางรั ฐบาล ได้ทำการอ อกมาตรการเยียวย า ช่วยเหล ายโครการ โด ยล่าสุด ที่เพิ่งทำ การ อณมัติแล ะกำลังจะเปิดให้ลงท ะเบียนเร็วๆนี้กก็คื อ เรารักกัน

ล่าสุด สำหรับ โคร งการ เรารักกัน ช่วยห ลือผู้ประกันตนมาตร า 33 ที่ได้รับผลกระท บจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 นา ยกฤษฎา จีนะวิจา รณะ ปลัดกระทรวงกา รคลัง เปิดเผยว่า คณะกร รมการกลั่นกรองโครงการใช้เ งินกู้ตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ได้เห็ นชอบวงเงินเยียวย า ในโครงการ ม.33 เรารักกัน แล้ว เพื่อดูแลผู้ประกั นมาตรา 33 จำนวนกว่า 9 ล้ านคน รายละ 4,000 บาท เป็นเ วลา 1 เดือน

ซึ่งงบประมาณดังกล่าวโย กเงินมาจาก พ.ร.ก.กู้เงิ น 1 ล้านล้านบาท ก้อนฟื้นฟูเศร ษฐกิจและสังคม เนื่องจากก้อนเยียวยาและดูแลเศร ษฐกิจจำนวน 5.5 แ สนล้านบา ทใช้ครบแล้ว โดยกระทรวงแรงง านจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้พิ จารณาอนุมัติโ ครงการได้ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้

ด้าน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รั ฐมน ตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประ ธานเปิดงานสัมมน าแถลงแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2564 และป าฐกถาพิ เศษ บทบาทต ลาดทุนกับการพัฒนาเศรษฐกิจขอ งประเทศ ปี 2564 ระบุว่า การบริหารเศ รษฐกิจปี 2564 รัฐบ าลต้องดำเนินการ 3 เรื่องสำคั ญ ประกอบด้วย การเยียวย าและฟื้นฟู

ทั้งนี้ มาตรการเยียวย าทำได้แค่ระยะสั้นเท่านั้น ไม่สาม ารถเยียวย าโดยการแจกเงินไปได้ตลอด ดังนั้นรัฐบาลต้องทำการฟื้นฟู ช่วยเหลื อผู้ประกอบการผ่านนโยบายการเงินก ารคลัง ไปพร้อมกันด้วย นอ กจากนี้ ยังจะดูแลการแพร่กระจายของ CV-19 แ ละการดูแลรองรับสัง คมผู้สูงอายุ รวมถึงการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจในอนาคตให้มีความชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจสู่ควา มยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ประกั นตนมาตรา 33 เตรียม รับเงินเยี ยวย าจากโครงการ เรารักกันเร็วๆนี้