เริ่มวันนี้แล้ว อย่าลืม ยืนยันตัวตน 12 ก.พ. 64

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชี ยลต่างติดตาม และต้อ งบอกว่า ในช่วงเวลาแบบนี้ ไม่ว่าจะ เป็นค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก หรือ ตอนเวลาเจ็ บป่วย ก็ค่าห้องค่าย า ค่ ารักษาต่างๆ ในส่วนของผู้ ที่ได้รับผลกระทบจาก cvd 19 รอบ 2

ตรงนี้กระทบหมดทัวประเทศ ไม่ ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน โดยทางรั ฐบา ลได้มีการออกมา ตรการช่วยเหลือหลาย มาตรการโดยล่ าสุด ก็คือเร าชนะ

ซึ้่ง เมื่อวันที่ 11 ก.พ.รัชด า ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล ได้โพ สต์ข้ อความระบุว่า พรุ่งนี้ 12 ก.พ. เริ่มยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ เป๋าตัง รับสิทธิโ ครงการ เรา ชนะ ไม่ยากเลย ด้วย 5 ขั้นต อนง่ายๆ โดยเข้าแอปฯ เป๋าตัง

เลือกเ มนูเราชนะ

ยอมรั บเงื่อนไข

เลือกจัง หวัด ที่เ ราอยู่ปัจจุบัน

ยืนยันจั งหวัด

ระบบจะเ ข้าสูหน้า เราชนะ เริ่มใช้จ่า ยได้ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. – 31พ.ค.64

ทำตามขั้นต อนกันเลย

วิธียืนยันตั วตนเพื่อรับสิทธิ

ทำต ามเลย


ขั้นต อนที่ 3 และ 4

เพียงเท่านี้ก็เ ป็นอันเส ร็จเรียบร้อย

ขอบคุณ รัชดา ธน าดิเรก – รองโฆษ กรั ฐบาล