วันสุดท้าย ลงทะเบียน เราชนะ

เป็นอีกหนึ่ งเรื่องราวที่ชาวโซเชี ยลต่างติดตามแ ละออกความคิดเห็น ต้องบ อกว่า ในช่วงเวลานี ได้รั บผลกระทบกันจริงๆ หลังจาก สถ าณการณ์ รอ บ 2 นี้

ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐหรือเอกชนได้ผลกระทบกันอย่ าทั่วหน้า ซึงรัฐบาสลได้ออก มาตร าการเพื่อช่วยเหลือหลายมาตรการ โดยมาตรการล่ าสุดที่มีการโอนเงินช่วยเหลือแล้วนั้นคือเราชนะนั้นเอง

ล่าสุด วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่า วรายงานว่า เราชนะ เป็นอีกโครงการที่ได้รั บความสนใจจากปร ะชาชนซึ่งเป็นให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่วั นที่ 29 มกรา คมที่ผ่านมา

และวั นนี้เป็นวันสุดท้าย ที่กร ะทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิ ทธิเราชนะ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพื่อรับเงินช่วยเหลือเยียวยาช่วงสถ านการ ณ์ cv19จำนวน ทั้งสิ้น 7,000 บาท

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2564 โดย สามารถลงทะเบี ยนได้ถึงเวลา 23.00น.วันนี้ ผู้มีได้รับสิทธิ 3 กลุ่ม กลุ่มผู้ถือบัตร สวัสดิการแห่งรั ฐ ก ลุ่มผู้ที่เปิดใช้งาน แอพพลิ เคชั่นเป๋าตัง กลุ่ มที่ 3 ผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลของรั ฐ

สำหรับ วิธีก ารลงทะเบียนเราชนะ กดปุ่มลงทะเบี ยนใหม่ (ปุ่มสีแดง) กดปุ่มยืนยันเพื่ อยอมรับเงื่อนไข ข้ อตกลง เข้าสู่หน้าลงท ะเบียน กรอกข้อมู ลส่วนบุคคล

ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวปร ะชาชน รหัสหลังบัตรปร ะชาชน วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย จะมีรหั สโอทีพี ให้กรอกรหัส ระบบเมื่อได้รับข้ อมูลจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบั ติตามเงื่อนไขต่อไป

 

เมื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราชนะ.com เป็นที่ เรีย บร้อย แล้ว สาม  ารถตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ หากผ่านการคัดกรองจะต้องยื นยันตัวตนผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โด ยภาครั ฐ (g-Wallet) แอพพลิเค ชั่นเป๋าตัง

โดยจะได้รับวงเงินช่วยเหลือเป็ นรายสัปดาห์ตามที่รัฐ กำหนด จะไม่สามาร ถเบิกเงินสดได้ และสามารถใช้ วงเงินได้ถึงเดือนพฤษภาคมเ ท่านั้น หา กใช้สิทธิไม่หมด ไม่มีสิท ธิใช้เงินต่อ

วิธีดา วน์โหลดแอพพ ลิเคชันเป๋าตัง

ส่วนการดาวน์โหลด แอ พพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อใช้งานร ะบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิ กส์โดยภาครัฐ (g-Wallet ซึ่งสามารถดาวน์โหลด

และใช้งานได้กับโทรศัพท์มื อถือระบบปฏิบัติการแ อนดรอยด์ และ iOS สมาร์ทโฟนแอ นดรอยด์ เข้าไปที่ Google Play Store ตามลิ้ง ค์นี้ เพื่อดาวน์โหล ดแอพพลิเคชัน (สำห รับเวอร์ชั่น 4.4 ขึ้นไปเท่านั้น)

จากนั้นกด ติดตั้ง หรือ installไ อโฟน เข้าไปที่ App Store ตามลิ้งค์ นี้ เพื่อดาวน์โห ลดแอพพลิเคชัน (สำหรับ iOS 9.0 ขึ้นไปเท่านั้น) จา กนั้นก ด ติดตั้ง หรือ install

 

ขั้นตอนการใช้งาน เมื่ อดาวน์โหลดแล้ว แอปฯ เป๋าตัง ระบ บจะมีให้กรอกเบอร์โทรศั พท์ โดยที่ระบบจะส่งรหัสโอทีพี มาให้ ระบุรหัส PIN 6 หลั ก กดตกลงเพื่อใช้ร ะบบสแกนนิ้ว เข้าสู่เมนูหลักของแอพพ ลิเคชัน เป๋าตัง โดยจะมีบริกา รให้เลือก 6 เมนู

1.G-Wallet

2.วอลเล็ต สบม.

3.Health Wallet

4.กยศ.

5.บัญชีกรุงไทย

6.กำลังใจ คลิก เข้ าใช้งาน G-Wallet อ่าน และค ลิกตกลงในข้อตก ลงและเงื่อนไข G-Wallet อ่าน และคลิ ก ยินยอม

การให้ข้อมู ลส่วนบุคคล เลือกวิธียื นยันตัวตน มี 2 แบบ คือ

1.ผูกบัญชีกรุงไทย

2.ใช้บัตรประจำตัวประช าชน (สำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีกรุงไทย ให้เลื อก บัตรประจำตั วประชาชน) เตรียมถ่ ายรูปหน้าบัตรประชา ชน เริ่ม ถ่ายรูปบัตร

โดยจั ดวางบัตรลงกรอบตามที่แอพพลิเคชัน กำหนดให้ กรอกข้อมูลหน้ าบัตรประชาชน เสร็จวิธีการติดตั้งแอพพลิเคชันเป๋าตัง

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ จะสามารถใช้วงเงิ นได้ถึงเดือนพ ฤษภาคมนี้เท่านั้น ส่วนกลุ่มไม่มีมือถือสม าร์ทโฟน กระทรวงการคลังจะเปิดรับลงทะเบี ยนกลุ่มนี้ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ โดยสาม ารถไปลงทะเบียนได้ที่ธนาค าร