เช็กด่วนเพื่อประชาชน เตรียมพิจารณา เพิ่มเงิน เราชนะ ม.33 เรารักกัน อีก 3,000

อีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทสิต่างให้ความสนใจและต้องบอกว่าวิน าที่นี้ มาตรการต่างๆของรั ฐบาลช่วยเหลือได้เยอะมาก เพราในช่วงสถานก ารณ์ล่าสุดนี้ ไม่ว่าจะเป็น ร้านค้า เกษตรกรเชิงพานิย์ แม้กร ะทั้งห้าสรรพสินค้า ต่างประสบปัญหากันห มดทั้งประเทศในตอนนี้ หลายคนต้องตกงาน แล้ วต้องกลับไปอยู่บ้าน

ซึ่งสิ่งที่ประชาช นต้องทำและปฏิบั ติในตอนนี้คือรักษาสุขภาพแ ละทำตามให้ความร่มมือกับรัฐบาลในการล๊อกดาวเพือไม่ให้การกระจารของสถานก ารณ์รอบ4 หนักกว่านี้ ทั้งนี้เมือสถานการณดีขึ้น ประเท ศไทยจะกลัมมาอีกครั้งร่วมมือกัน

ล่าสุด เมื่อเร็วๆนี้ทีมเศ รษฐกิจของนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังจา กได้รับคำสั่งจากนายกรั ฐมนตรี เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 ก.ค. ได้เตรียม เอกสารและข้อมูลโครงการนำเสนอ คาดว่ามาตรการที่ออกมาจะบางส่ วนจะเป็นรูปแบบเดิม แต่บางส่วนจะเป็นการพั ฒนานโยบาย

เช่น พิจารณาการเพิ่มเงินในโค รงการเราชนะ ม33 เรารักกัน และอาจจะมีโคร งการใหม่ออกมาเพิ่มเติมด้วย ส่วนโครงการค นละครึ่ง เฟส 3 คลังแจกเงินเพิ่ม 3,000 บาท แบ่งจ่าย 2 งวด ยังไม่สามารถซื้อสินค้าผ่านระบ บออนไลน์ หรือดีลิเ วอรี่ได้ ขณะนี้ คลังเตรียมประชุมร่วมกับผู้ให้บริการแพลตฟอ ร์มฟู้ดดีลิเวอรี่ เพื่อเปิดทางให้เข้าร่วมโครงการนี้ได้ เพื่อลดค่าคร องชีพแก่ประชาชนอีกทา งด้วย

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า การประชุมวั นนี้ นายดิสทัต โหตระกิ ตย์ เลขาธิการนาย กรัฐมนตรี ได้ประสานงานกับรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการ เตรียมวาระเข้าสู่ที่ประชุม อาทิ อาทิ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน, นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รมว.คลัง, นายสุช าติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน,

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย, นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนต รีและรมว.สาธารณสุข, นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ (สศช.) และนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก ศบศ. โดยจะเริ่มประชุม เวลา 15.30-17.00 น. ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

ก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ สั่งการให้เร่งออกมาตรกา รเยียวยาทางเศรษฐกิจให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์เพื่อป้องกันการcv-19 ระลอก 4 โดยสั่งการให้นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน กระทรวงการคลั ง กระทรวงแรงงาน และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภ าพัฒน์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องออกมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ครอบค ลุมทุกกลุ่มและรวดเร็วที่สุด นายดนุชา กล่าวว่า ได้เตรียมมาตรการเยียวย าประ ชาชนเพิ่มเติม เพื่อรองรับการยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโร cv-19 พื้นที่ 10 จังหวัดสีแดงเข้ม โดยง บประมาณที่จะนำมาใช้ในการเยียวยารอบนี้ จะมาจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท เพราะงบประมาณร ายจ่ายประจำปีไม่เพียงพอต่อการเยียวย าประชาชนอยู่แล้ว

ทั้งนี้ การใช้งบประมาณ อนุมั ติโครงการต่าง ๆ ยืนยันว่าดำเนินการออกมาต รการจะสามารถทำได้เร็ว เพื่อเยียวยาช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที กรณีปร ะกันสังคมก็สามารถจ่ายเยียวย าได้เลย ยกเว้นโครงการที่ต้อ งใช้เงินกู้ ต้องผ่านค ณะกรรมการ แล้วเสนอคณะรั ฐมนตรี (ครม.) อนุมัติต่อไป เลขาธิการสภาพัฒน์กล่าวว่า กำลัง เร่งทำมาตรการเยียวย าประชาชน

ส่วนรูปแบบจะเป็นอย่างไรนั้น จะต้องรอมติจาก ครม.อนุมัติ โดยสภาพัฒน์จะเร่งเสนอ ครม.ในสัปดาห์ถั ดไป ทั้งนี้ สภาพัฒน์ต้องเตรียมการเยียวย าเผื่อกรณีที่การล็อกดาวน์ยืดเยื้อ และผลกระทบยา ว ก็จะทำให้ส อดคล้องกัน จากเอกสารรายงานการประชุม เรื่องมาตรการเยียวยาเศรษ ฐกิจที่ได้รับผลกระทบ จาก cv-19 ระลอก 4 มติคณะรัฐ มนตรี (ครม.) เมื่ อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ได้พิจารณาเห็น ชอบการใช้จ่ายเงินกู้ ที่มี นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิก ารสภาพัฒน์ เ ป็นประธานไปแล้ว ได้แก่

โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนม าตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระท บจากมาตรการของรั ฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (กทม. และปริมณฑล) นายจ้างรายละ 3,000 บาทต่อหัวลูกจ้าง ไม่เกิ น 200 คน จำนวน 41,940 ราย ลูกจ้าง คนละ 2,000 บาท จำนวน 663,916 รายวงเงิน 2,519 ล้ านบาท นอกจา กนี้ที่ประชุม ครม.ยังได้รับทราบกรอบวงเงินกู้คงเหลือ ภายใต้ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรว งการคลังกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท คงเหลือ 7,197.1745 ล้านบาท แบ่ งออกเป็น

แ ผนงาน/โคร งการกลุ่มที่ 1

แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางก ารแพ ทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาการแพร่ cv-19 ไม่มีกรอบวงเงินคงเหลือ

แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 2

แผนงานหรือโคร งการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวย า ชดเชยให้กับภาคประช าชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ กรอบวงเงิน คงเหลือ 2,710.1767 ล้านบาท

แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3

แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประส งค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผล กระทบจากก ารcv-19 กรอบวงเงินคงเหลือ 4,486.9978 ล้านบาท

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกศูน ย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.) เปิดเผ ยว่า นายก รัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เรียกประชุมทีมเศรษฐกิจ ในวันที่ 12 กรกฎา คมนี้ เพื่อห ารือแนวทางการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผ ลกระทบจากคำสั่งและข้อกำหนดห้ามประช าชนออกนอกเคหสถาน รวมถึงปิดบางกิจการ กิจกรรม และจะพิจารณารูปแบบการช่วยเห ลือประชาชนต่อไป

พิเศษสำหรับเดือนนี้ ท่านไหนที่ยังไ ม่มีบัตรกดเงิ นสด สามารถเข้ามาดูบัตรกดเงิ นสดที่เหมาะกั บคุณได้ที่นี่ เพราะ MoneyGuru ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ทางการเ งินไว้ให้พร้อมสรรพ นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และประกันรถยนต์ดีๆ มาเปรียบเที ยบเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน