เว็บเช็กสิทธิ ช่วยค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา รับ 2000

สำหรับในช่วงนี้ต้องบอกว่า นักเรียนนักศึกษาทุกๆภาคชั้นของประเทศไทยต่างได้รับผลกระทบด้านการศึกษา ทั้งนี้สำหรับความรูเ้ของเด็กนักเรียน จึงได้มีการเรียนออนไลน์

ซึ่งทำให้เกิดเรื่อค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้เ้พิ่มขึ้นมา ดั้งนั้นการช่วยเหลือของรัฐบาล เพื่อให้อนาคตของชาติได้มีความรู้ จึงได้ ช่วยด้่านการ ศึกษาคนละ 2000 บาท

กรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา จำนวน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน

ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึง ม.6, ระดับอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในกรอบวงเงิน 23,000 ล้านบาท

เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ให้แก่ผู้ปกครองในช่วงการแพร่กระจายของ CV-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อลดภาระให้แก่ผู้ปกครองในอัตรา 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คนนั้น

ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เปิดให้นักเรียน เข้าไปตรวจสอบสิทธิการรับเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา จำนวน 2,000 บาท โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขประจำตัวนักเรียน https://student.edudev.in.th

 

อย่างไรก็ตาม อย่าลืมเช็กสิทธิ รับ 2,000 บาท ช่วยค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาผู้ปกครอง-นักเรียนกันนะ