ใครได้รับบ้าง เช็กเลย ไฟเซอร์-แอสตราฯ

เป็นนอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทสแต่างตอิดตามและให้จความสนใจกันอย่างมากตรองนี้ต้องบอกว่า ประเทศไทยจะกลับมาอีกครั้งแต่ ยังไงก็อย่า ประมาท

ล่าสุด วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 หรือ (ศบค.) สรุปผลการฉี ดวั คซี น CV-19 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 มีจำนวนผู้ได้รับวั คซี นตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 22,508,659 โดส

ซึ่งขณะนี้ประเทศได้เร่งกระจายวั คซี นเพื่อฉี ดให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นวั คซี นไฟเซอร์ แอสตราเซเนกา โดยในเดือนสิงหาคมมีการจัดแผนกรระจายวั คซี น ดังนี้

วั คซี นไฟเซอร์ (Pfizer) ที่ได้รับการบริจาคสหรัฐอเมริกาจำนวน 1.5 ล้านโดส ถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยกระทรวงสาธารณสุขได้กระจายวั คซี นให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ดังนี้

1. บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจดูแลผู้ CV-19 ทั่วประเทศ (เข็ม 3 กระตุ้นภูมิคุ้มกัน) 700,000 โดส

2. ผู้มีภาวะเสี่ย งสูงต่อการเสี ยจากการติด CV-19 ที่มีสัญชาติไทย 645,000 โดส ได้แก่ ผู้สูงอายุ, ผู้มีโร คเรื้ อรั ง 7 กลุ่มโร ค อายุ 12 ปีขึ้นไป, หญิงตั้งครร ภ์ที่มีอายุครร ภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

3. ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย เน้นผู้สูงอายุ และโร คเรื้ อรั ง หญิงตั้งครร ภ์ที่มีอายุครร ภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้เดินทางไป ตปท. ที่จำเป็นต้องรับวั คซี น Pfizer เช่น นักการทูต นัก ศึกษา 150,000 โดส

4. ทำการศึกษาวิจัย (ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการวิจัยจริยธรรม) 5,000 โดส

5. สำรองส่วนกลางสำหรับตอบโต้การระบา ดของเชื้ อกลา ยพัน ธุ์ 40,000 โดส

สำหรับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์นั้น ข้อมูล ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2564 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโร ค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า การจัดสรรวั คซี นไฟเซอร์ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 เพื่อฉี ดให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าในพื้นที่ 77 จังหวัด ได้มีการจัดส่งวั คซี น แบ่งเป็น 2 รอบ

รอบแรกจัดส่งระหว่าง วันที่ 4-5 สิงหาคม จำนวน 442,800 โดส

รอบที่สอง ทยอยจัดส่งตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม จำนวน 257,200 โดส

 

โดยคาดว่า จะถึงทุกพื้นที่ไม่เกินวันที่ 14 ส.ค.64 นี้ พร้อมกับยืนยันว่าไม่มีการสต๊อกวั คซี นไว้ที่กรมควบคุมโร ค และไม่มีการเลือกฉี ดให้กับเคสวีไอพีใดๆ ทั้งสิ้น หากพบเบาะแสการนำวั คซี นไป ฉี ดผิดกลุ่มเป้าหมาย ขอให้แจ้งกระทรวงสาธารณสุข หรือศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์กระทรวงสาธารณสุข โทร. 02 590 2876-7

ขณะที่กลุ่มประชาชนผู้มีภาวะเสี่ย งสูงต่อการเสี ยจากการติด CV-19 ที่มีสัญชาติไทย ที่ได้รับการจัดสรรวั คซี นไฟเซอร์ 645,000 โดส พบว่า โรงพยาบาลหลายแห่ง ได้ประกาศให้ผู้ที่ อยู่ในกลุ่มเป้าหมายเตรียมรับคิวฉี ดวั คซี นไฟเซอร์แล้ว โดยคาดว่าจะเริ่มประมาณช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2564

 

สำหรับ วั คซี นแอสตราเซเนกา มีรายงานว่า ในเดือนสิงหาคมนี้ ทางบริษัทแอสตราฯ จะส่งวั คซี นมาให้ไทยได้ จำนวน 5.4 ล้านโดส ซึ่งใกล้เคียงเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา จำนวน 5.3 ล้านโดส ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้ารับการฉี ดวั คซี นแอสตราเซเนกา อาทิ

ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย เตรียมฉี ดวั คซี นแอสตราเซเนกาให้กับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย

ศูนย์ฉี ดวั คซี น CV-19 ที่ SCB สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน เปิดให้บริการฉีดวัคซีนแบบ Walk-in ตั้งแต่วันนี้ 10-14 สิงหาคม สำหรับผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครร ภ์

สำนักประกันสังคม เตรียมฉี ดวั คซี นแอสตราเซเนกา เข็ ม 2 ให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33 เริ่มวันที่ 16 สิงหาคม เป็นต้นไป

 

อย่างไรก็ตาม เช็กกันได้เลย ใครที่จะได้รับวั คซี น CV-19 ไฟเซอร์-แอสตราเซเนกา เดือนสิงหาคม ถูกจัดสรรกระจายฉีดให้คนกลุ่มใดบ้าง