14-19 ก.ค.64 ฝนตกหนัดติดต่อหลาบวัน

เป็นอีกหนึ่งลเรื่องราวที่คนทั้งปร ะเทศต่างติดตามและต้องบอกว่าดูแลสุ ขภาพกันด้วย ล่าสุด ในช่วงวันที่ 14 19 ก.ค. 64 ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเ หนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออ ก และภา คตะวันออกเฉีย งเหนือ

ประกอบกับมรสุมตะวันตกเ ฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไท ย และอ่าวไทย ทำให้ประเท ศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนต กหนักบางแห่ง

สำหรับคลื่นลมบริเวณท ะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนล ง โดยบริเวณทะเลอันดามันต อนบนมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าค ะนอง คลื่นสูงม ากกว่า 2 เมตร

 

ข้อค วร ระวัง ในช่วงวันที่ 14 – 19 ก.ค. 64 ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภั ยบริเวณภ าคเหนือ ภา คตะวันออกเฉียงเห นือ ภาคกลาง ภาคตะวันอ อก และภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนต กหนักถึงหนักมา กและฝนตกสะส ม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่ว มฉับพลันและน้ำป่ าไหลหลากได้

ภา คเหนือ ในวันที่ 13 – 14 ก.ค. 64 มีฝ นฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 – 60 ขอ งพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุ ด 24-27 องศาเซลเซียส อุ ณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสส่วนในช่ วงวันที่ 15 – 19 ก.ค. 64 มีฝ นฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนต กหนักบางแห่งอุ ณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศ าเซลเซี ยสลมต ะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันอ อกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 14 – 19 ก.ค. 64 มีฝนฟ้าค ะนอง ร้อยละ 40-70 ขอ งพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภู มิต่ำสุด 23-26 องศาเซ ลเซียส อุณหภูมิสู งสุด 30-35 องศาเซลเซี ยสลมตะวันตกเฉียงใต้ คว ามเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภา คกลาง ในช่วงวันที่ 14 – 19 ก.ค. 64 มีฝ นฟ้าคะนอ ง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนต กหนักบางแห่งอุณหภู มิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซี ยสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 ก ม./ชม.

ภาคตะวันออก มีฝ นฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศ าเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ท ะเลมีคลื่นสูงปร ะมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่ นสูง 1- 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันอ อก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตล อดช่วง โดยในช่วงวันที่ 13 -15 ก.ค. มีฝนตกหนักบางแห่งทางตอ นบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซีย ส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉี ยงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่ นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันต ก) ในช่วงวันที่ 14 – 15 ก.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนต กหนักบ างแห่งในช่วงวันที่ 16 – 19 ก.ค. 64 มีฝนฟ้าค ะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุ ด 20-25 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.ทะเ ลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่ นสูงประมาณ 2 เมตร

ก รุงเทพมห านครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 14 – 19 ก.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศา เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซีย สลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อ อกประกาศ 13 กรกฏาคม 2564