ด้วยความเป็นห่วง โทนี่ แนะ อย่าตัดน้ำ-ไฟ ประชาชน

เป็นอีหนึ่งเรื่องราวทีา่คนทั้วงประเทสต่างติดตามและต้องบอกว่า ต้องร่วมือกัน ล่าสุด ช่วงหนึ่ง ที่มีการเปิดให้ประชาชนทั่วร่วมถามตอบ มีผู้ตั้งคำถามกับโทนี่ ซึ่งระหว่างการตั้งคำถามนั้น มีน้ำเสีย งที่สั่นเครือ โดยถามว่า เราเป็นคนไทย ทุกวันนี้เศร ษฐกิจแย่มาก ทุกๆคน ทุกๆบ้า นเรือน ประชาชนทุกคนลำบาก ทั้งวัคซีน และบริหารจัดการ

ซึ่ง มันไม่เค ยมีบริหารจัดการครั้งไหนย่ำแย่เท่าครั้งนี้มาก่อน และเรารู้สึกเราไม่สามารถฝ ากอะไรไว้กับรัฐนี้ได้อีกแล้ว ตอนนี้เจ๊งร ะนาว พวกเราไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน รัฐบาลกู้มามาก แต่หากถึงวันที่ประชาช นถูกลอยแพจากรัฐ เขื่อนแตก แบกไ ม่ไหว เราเคยเจอต้มยำกุ้ง จะมีวันที่รั ฐไทยย่ำ แย่อย่าง จะแย่ระดับไหน พวกเรารับมือกันยังไง โดยเฉพาะคนหาเช้ากิ นค่ำ และเราจะทำยั งไงกันดี

ซึ่งอดีตนายกฯ ตอบคำถามนี้ว่า ตนเข้ าใจผู้ถาม และรู้ว่าสถานการณ์ไทยตอนนี้คนลำบ ากมาก มีคนฝากถามมาว่า มีเงิน 300 จะจ่ายค่าไฟ หรือ ซื้อข้าวกิน แม้วันนี้ ครม.จะสั่งลดค่าไฟ ผมอยากเรียกร้องหน่วยงานรั ฐ ขออย่าตัดน้ำตัดไฟเขา ผู้ให้บ ริการโทรศัพท์อย่าตัด ในภาวะลำบา กขนาดนี้ ให้เก็บเงินซื้ อข้าว ซื้อน มใ ห้ลูกกินดีกว่า

รั ฐต้องกลับไปทบทวน เรายังอยู่กับ cv-19 อีกนาน หลายประเทศเริ่มปรับแล้ว วันนี้ ตา ย 2 ฝ่าย คือด้วย cv-19 และ เศรษฐกิจ ทำไงให้พ อดี วันนี้คือวัคซีน เรื่องดูแลสุขภาพ ทุ่มไปก่อนเลย พอทำเรื่องนี้ได้ระดับหนึ่ง ก็เปิดเศรษฐกิจ ซึ่งถ้าไทยเศรษฐกิจเดินช้าอีกไม่กี่เดือน คนจำนว นมากจะไม่มีกิน คนจนต่างจังหวัด-คนจนเมือง ต่อไปจะเกิดภาพค นนอกข้ างถนนกันหมด เพ ราะไม่มีเงินค่าเช่าบ้าน ถ้าเรายังพูดว่าคนไทยมีศั กดิ์ศรีของความเป็นคน เราจะปล่อยให้เกิ ดแบบนี้เห รอ

วันนี้เราไม่มีงานทำ เรียนออนไลน์แบบไม่พร้อมทั้งค รูและนักเรียน สิ่งเหล่านี้คือข องชั่วคราว แต่นี่กำลังทำให้เป็นถาวร ห้ามชินกับสิ่งเหล่านี้ ขอให้ทุกคนทำใจ แต่ประมาทไม่ได้เลย และรีบทำในส่วนที่ต้องทำ เช่น ระด มฉี ดวั คซีน การตรวจ รวมถึง ติดต ามและเยียวย าเต็มที่ แล้วเปิดเศรษฐกิจระหว่างจังหวัด ในประเทศ และพัฒนาไปสู่ระหว่างประเทศ ไม่งั้นประเทศไทย แย่ แน่ ซึ่งประเทศไม่เหมือนจีน ต้องเข้าใจว่า ประเท ศมีเงินกับไม่มีเงิน ไม่สาม ารถเทีย บกันได้


สมมติถ้าผมเป็นนายกฯ จะเร่งวัคซีน เร่งตรว จ บินไปหา ผมไม่ปิดนานแบบนี้หรอก ที่ดูไบ บ้านที่พรร คพวกซื้อ เมื่อ 2 ปีที่แล้ว วันนี้เป็ นหลังละ 10 ล้านแล้ว เพราะเห็นทิ ศทางนโยบายคงที่แล้ว มีระบบที่ดี ก็เปิ ดได้เต็มที่ คนป่วย cv-19 ยังมี แต่ไม่เป็น ภัย กับใครแต่ต้ องใส่หน้ากาก ดูแลร่างกายให้สะอ าด ออกไปไหนต้ องตรวจ PCR เป็นกฎให้ปฏิบัติต าม คนก็ไม่เดือดร้อน

ผมคิดว่าประเทศไทยยังคิดเลี ยนแบบประเทศมีเงินที่สามารถเ ยียวยาได้ และเราเ ยียวย าแบบครึ่งๆกลางๆ ชีวิตคนก็ลำบาก เห็นชีวิ ต คนที่ไม่ใช่คน ต้องรีบแก้โด ยด่วน วันนี้ความไม่พอใจจากกา รบริหารรัฐบาล มาเลเซียกับไทยบริหารผิดพลาด ที่มาเลเซียคนเริ่มยกธงขาว คนก็เริ่มแชร์อาหาร หรือเปลี่ยนเป็นธงดำเป็นการไ ล่รั ฐบาล ซึ่งแย่กว่าที่ควรจะเป็น วันนี้เร าบริหารพลาดกันหมด โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาที่ทำต ามประเทศพัฒนาแล้ว โทนี่กล่าว