วิธีรับเงินม.33จากประกันสังคม 10000 บาท

ในส่วนของสถานการณ์รอบที่ 4 นี้ ต้องบอกว่าหนักจริงอะไ รจริงสำหรับในส่วนของพนักงานประจำลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างรายเดือนของภาคเอกช นนนั้น ได้รับผลกระทบกับแบบทั่ วหน้าเลยตรงนี้

ล่าสุด หลังจา กที่มติ ค รม. มีการเห็นชอบมาตรการ บ รรเทาผลกระทบของประชาชน กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการ ซึ่งเกี่ยวพันกับผู้ประกั นตนมาตรา 33, มาตรา 39 และมาตร า 40 โดยแต่ละคนจ ะได้รับเงินแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเงื่ อนไข

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เ กิดความเข้าใจง่าย มาดูเงื่อนไขของผู้ที่จะได้รับเงินเยียวย าส่วนนี้อีกครั้ง ในส่วนของผู้ประกันตน มา ตรา 33

โดยจะมีคนได้รับเงิ นสูงสุดถึง 10,000 บาท เป็นใครนั้นมาดูเงื่อนไข ซึ่งจะต้ องครบ 3 เงื่อนไขนี้เท่านั้ นถึงมีสิทธิ์ได้เงิ นนี้

 

เงื่อนไขที่ 1 ต้องเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มประกันสังคม มาตรา 33

ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนตาม ม าตรา 33 ท่านจะได้รับเงินครึ่งหนึ่งขอ งเงินเดือน แต่ไม่เกิน 7,500 บาท หมายความว่า ท่านต้องเป็นผู้ประกั นตนมาตรา 33 และมีเงินเดือ น 15,000 บาทต่อเดือน จึงจะได้เงินเต็มเพดาน หากท่านเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท ท่านจะได้รั บเงินครึ่งหนึ่งของเงินเดือน ลดหลั่น ลงมา

จากนั้น ท่า นจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอีก 2,500 บาท เท่ากับว่า ท่านได้รับเงิน 7,500+2,500 = 10,000 บา ท

หากท่านผู้ป ระกอบการ มีลูกน้อง จะได้รับรายละ 3,000 บา ท ต่อลูกจ้าง 1 คน สูงสุ ดไม่เกิน 200 คน

 

เงื่ อนไขที่ 2 ต้องอยู่ใน 10 จังห วัดพื้นที่สีแดงเข้มเท่านั้น

กรุ งเทพฯ

น ครปฐม

นน ทบุรี

ปทุ มธานี

สมุท รปราการ

สมุท รสาคร

นร าธิวาส

ปัตต านี

ยะล า

สงข ลา

เงื่อ นไขที่ 3 ต้องประกอบอาชีพใน 9 อาชีพดังนี้

อาชี พสถานบริการ

อาชี พก่อสร้าง

ร้านอ าหาร

อาชี พกลุ่มศิลปะ บันเทิง และสันทนาการ

สาขาการข นส่งและสถานที่เก็บสินค้า

สาขาการข ายส่งและขายปลีก

สาขากา รซ่อมยา นยนต์

สาขากิจกร รมการบริหารและสนับสนุนวิชาชี พ วิทยาศา สตร์และกิจกรรมวิช าการ

สาขาข้อมูลข่ าวสารและการศึกษา

จะได้เงินอย่างไร

ก่อนหน้านี้ ทางประ กันสังคม เคยให้แนวทางในเรื่อ งการจ่ายเงินเยียวยา ว่า สำหรับขั้นตอนการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเหตุสุดวิสั ยของประเภทกิจกา รก่อสร้างนั้น นายจ้างต้องบันทึกข้อมู ลดังกล่าวและยื่นหนังสือรับรองการขอรับประโ ยชน์ทดแทนฯ ของผู้ประกันตน ผ่านระบบ E-service แล้วรวบ รวมแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส.2-01/7) ส่งให้สำนักง านประกันสั งคมที่รับผิดชอบทำการวินิจฉัยจ่ายเงินสิทธิป ระโยชน์ สำหรับกรณีกิจการก่อสร้าง จะทำการตั ดจ่ายประโยชน์ทดแทนทุกวันศุกร์ และจ่ายเงินทุ กวันจันทร์ถัดไป โดยนำไปจ่ายเป็นเงินสดที่หน้าแ คมป์คนงานก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือ ดร้อนในสถานการณ์ cv

ส่วนอีก 3 ประเภท กิจการที่เหลือ จะโอ นเข้าบัญชีธนาค ารตามที่นายจ้างแจ้งผ่านระบ บ E-service