จับตาทั่วโลก นักวิทย์ฯประกาศตัดต่อยีนสกัดไม่ให้ cv-19 แพร่กระจายในเซลล์มนุษย์สำเร็จ

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมาก เมื่อสนง.ข่าว AFP รายงานล่าสุดว่า ทีมนักวิทย์ชาวออสเตรเลีย ค้นพบเทคโนโลยี CRISPR ที่สามารถตัดต่อยีนในการสกัดการแพร่ของCVD-19 ในชั้นเซลล์มนุษย์ที่ติดเชื้อได้จนสำเร็จ ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีในการเปิดทางสู้ยารักษาCVD-19 นั่นเอง

ร ายงานการวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communications ร ะบุว่า เท คโนโลยีดังกล่ าวมีประสิทธิภาพกับการแพร่กระจายของเชื้ อไ วรัสในการทดลองในห้องปฏิบัติการ และคาดว่าจะเริ่มทดล องในสั ตว์เร็วๆ นี้

ที มวิจัยใช้เอนไซม์ CRISPR-Cas13b ที่จั บกับรหัสพันธุกรรม RNA ของเชื้ อโคโรนาไ วรัส และทำลายจีโนมที่ไ วรัสใชในการแบ่งตัวในเซ ลล์ของมนุษย์

ช ารอน ลูวิน ผู้วิจั ยอาวุโสจากสถาบันเพื่อการวิจัยโ รคติ ดเชื้ อและภูมิคุ้มกันปีเตอร์โดเฮอร์ตีของอ อส เตรเลียเผยกับ AFP ว่า

ท างทีมออกแบบให้ CRISPR จดจำเชื้ อโ คโรนาไวรั ส และเมื่อเชื้ อถูกจดจำแล้ว เอนไซม์ CRISPR-Cas13b จะตรงเข้าไปทำลา ยไวรั สดังกล่ าว

เร าพุ่งเป้าไปที่หล ายส่วนของเชื้ อไ วรัส ทั้งส่วนที่มีความเสถีย รมากๆ

แล ะไม่เปลี่ยนแปลง แล ะส่วนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงง่า ย

แล ะทั้งหมด (เอนไซม์ CRISPR-Cas13b) ทำล ายไวรั สได้ดีมาก ลูวินเผย