ร้านทองยังคงคึกคัก มูลค่าทอ งล่าสุดวันนี้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศ ต่างติดตามและต้องบอกว่า สำหรับนักลงทุทอ งคำนั้น สิ่งที่ควรคำนึงถึงอันดับแลกต้องบอกว่าเป็นในส่วนของ ราคาของทอ งคำนั้นเอง

ล่า่สุด วันที่ 15 มิถุนายน 2564 สมูลค่าทอ งไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:25 น. โดยราคาทอ งล่าสุดราคานั้น ยังคงที่หลังจากที่ปรั บลดอย่างต่อเนื่องมาหลายวัน

ส่งผลทำให้มูลค่าวันนี้ทอ งคำแท่ ง

รับซื้ อบาทละ 27,350 ขา ยออกบา ทละ 27,450 บา ท

ทองรูปพรรณ รับซื้ อบา ทละ 26,863.52 ขา ยออกบาทละ 27,950บา ท

มูลค่าทอ งย้อนหลัง 1 สัปดาห์

มูลค่าทอ งย้อนหลัง