สินเชื่อธุรกิจ SME เลือกได้ กสิกรไทยให้ยืม 12 ล้าน พร้อมใช้เพื่อธุรกิจก้าวต่อไป

สำหรับในตอนนี้ ใกล้เข้าสูเทศการลปีใหม่แล้ว ซึ่งสำหรับในส่วนของสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมานั้นถือได้ว่า หลายๆคน คนหลายๆ บริษัทต่างประสบปัญหาด้านผลกระทบกันอย่างมากทั้งนี้ในส่วนอของ ทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัสหรือเงินหมุนเวียนในกิจการ ซี่งสำหรับ ผู้ที่กำลังมองหาวงเงินเพื่อประคอสถ่นการณ์ธุรกิจอยู่นั้นตรงนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือก กับ สิภนเชื่อธุรกิจ SME เลือกได้ของธนาคารกสิกรไทย

รายละเอียดสินเชื่อธุรกิจ SME

ประเภทวงเงิน : วงเงินกู้ระยะยาว (Loan) / วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD)

รายละเอียดการสมัครสินเชื่อ SME

สินเชื่อธุรกิจ SME เลือกได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย / นิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย

อายุ 20 – 70 ปี

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

ระยะเวลาประกอบธุรกิจ ขั้นต่ำ 1 ปี

ค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้: สูงสุด 3.000% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ

ค่าเบี้ยประกันภัย : ตำมค่ำเบี ้ยประกันที่ระบุในกรมธรรม์ของบมจ.เมืองไทยประกันภัย หรือบริษัทประกันภัยอื่น

ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ :

– ค่ำอำกรแสตมป์ ต้นฉบับสัญญำประธำน (0.050% ของวงเงิน สูงสุดไม่เกิน 10,000 บำท)

– ค่ำอำกรแสตมป์ คู่ฉบับสัญญำประธำน (5 บำท)

ค่าธรรมเนียมจากการยกเลิกวงเงิน : 3.000% ของจ ำนวนเงินส่วนที่ยกเลิก / ไม่เบิกใช้ หรือตำมอัตรำที่ตกลงกับลูกค้ำ แต่ละราย

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร

สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร (กรณีเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล)

สำเนาทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้ เช่น Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนาภ.พ.30 (ย้อนหลัง 6 เดือน)

รูปถ่ายกิจการ (ไม่เกิน 3 เดือน)

สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนด (กรณีกู้แบบใช้หลักประกัน)

เอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

นิติบุคคล

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (ไม่เกิน 3 เดือน)

สำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)

สำเนาบัตรประชาชนของ ผู้มีอำนาจลงนาม

สอบถามข้อมูลเพืิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย หรือโทน ทุกสาขา โทร 02-8888822

หรือที่เว็ปไซค์ https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/loan/loandesign/pages/flexiloan.aspx