เช็กเลย พรุ่งนี้ฝนตกหนักมาก 31 จังหวัด ไม่รอด

เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้เมื่อกรมอุตุฯ เปิดเผยรายงานแผนที่ที่เสี่ยงภัย อาจเกิดฝนตกหนักถึงขั้นหนักมากช่วงวันที่ 14 ก.ค. 64 เวลา 6 นาฬิกา ถึงเวลา 6 นาฬิกา ของวันที่ 15 ก.ค. 64

โด ยจังหวัดที่เป็ นพื้นที่เสี่ ยง ได้แ ก่ ชัยภูมิ, ขอนแก่น, มหาสารคา ม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, ยโ สธร, มุกด าหาร, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี, ศรีสะเ กษ, สุรินทร์, บุรีรัม ย์, นครราชสีมา, ล พบุรี, ชัยนาท,

อุทั ยธานี, กาญจ นบุรี, ร าชบุรี, สุพ รรณบุรี, สิง ห์บุ รี, อ่างทอง, พระน ครศรีอยุธยา, สระบุรี, นครนายก, ปร าจีนบุรี, สระแก้ว, ฉะเชิ งเทรา, ช ลบุรี, ระย อง, จันทบุรี และตราด

ด้ วยในช่ วงวันที่ 14 – 19 กรกฎาคม 2564 ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคต ะวันออกเฉียงเหนือ

ปร ะกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พั ดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่ าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรั บคลื่นลมบริเวณท ะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง

โด ยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่ นสูงมากกว่า 2 เมตร

ข อให้ประชาชนในพื้ นที่เสี่ ยงภั ยบริเวณภ าคเหนือ ภาคตะวันอ อกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภา คตะวันออก

และภ าคใต้ระวั งอันต รายจากฝนตกหนักถึงห นักม ากและฝนตกส ะสม ซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉั บพลัน และน้ำป่ าไหลหลากได้