เช็ก เลย ลงทะเบียน บัตรคนจน รุ่นใหม่ปี 64 รับเดือนละ 1,000

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชีย ลต่างติดตามและ ต้องบอกว่า ในช่วงเวล าแบบนี้ไ ด้รับผลกระทบกันหมดทั่วประเทศจริงๆ เรียกได้ว่า บางคนถึงขนาด  กลับบ้านเกิด เพราะท นไม่ไหวกับ ผลกระทบนี้

ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าชานาช าวไร่ชาวส วน บางบริษัท บางกิจการถึงขนดปิดตัว ลง ลูกจ้างช่วคราว และพนักงานประจำ ได้รับความลำบ ากกันม าก

ทั้งนี้ ในช่วงเวลานี้ รั ฐบ าบได้ออก มาตรการช่วยวเหลือ มาหลายมาตรการซึ่ง ส่วนใหญ่กลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือเป็นกลุ่ มแลกนั้นก็คือ กลุ่มขอ งผู้ถือบัตร สวัสดิการแห่งรั ฐ

ล่าสุด สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐที่เตรียมเปิดให้ลงทะเบีย นรอบใหม่ นายก ฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทร วงการคลัง เปิดเผยว่า กระทร วงการคลังเตรียมจะเปิดล งทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่ง รั ฐรอบให ม่ในเร็วๆนี้ โดยอยู่ระหว่างการหารือร่ว มกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หลังจากการเปิดล งทะเบียนโครงการ เราชนะ สำ หรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องกา รความช่วยเห ลือเป็นพิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงร ะบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟน ทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพ ลิเคชั่น เป๋าตัง ได้ หรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่ งพิง เป็นต้น

 

ทำให้เห็นว่ ายังมีประชาชนที่มีรายได้น้อยแต่เข้าไม่ถึงสิ ทธิบัตรสวัสดิการของรั ฐ อยู่อีกไม่น้อย จึงต้องทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเปิ ดลงทะเบียนหลังจากจบโครงการเราชน ะทันทีเลยหรือไม่ อย่างไรก็ดีจะพยายามทำให้เต็มที่โดยหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาหลักๆคือ เรื่องขอ งรายได้ จะต้องเป็ นผู้มีรายได้น้อยตามเงื่อนไขที่กระทร วงการคลังกำห นด นายกฤษฎากล่าว

นางสาวกุลย า ตันติเตมิ ท ผู้อำนว ยการสำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง (สศค.) กล่าวว่า ภายในปีนี้จะมีก ารทบทวนสิทธิรอบใหม่สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 13.8 ล้านคน

โดยกระทรวงการคลังจะประชุ มร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้ อสรุป หลังจากจบการลงทะเบี ยนโครงการเราชนะ ช่วงเดือน มี.ค. 2564

ซึ่งจะเป็นการเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการและประชาชนทั่วไป เข้ามาลงทะเบียนรับสิทธิบัตรสวั สดิการแห่งรัฐรอบใหม่ และจากนี้ไป กร ะทรวงการคลังจะมีการทบทวนข้อมูลผู้ถื อบัตรสวัสดิการในทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการอั พเดตข้อมูล

หลังจากที่ผ่านมาไม่ได้ทบทวนสิทธิผู้ถือบั ตรสวัสดิการมา 2-3 ปีแล้ว เดิมจะเปิดทบทว นบัตรสวัสดิการรอบใหม่ตั้งแต่ช่วงเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา แต่เจอ CV-19 รอบใหม่จึงชะลออ อกไปก่อนโดยหลังจากจบการลงทะเบียนโครงการเราชนะ ในเดือน มี.ค.นี้ กระทร วงการคลังก็จะเร่งทำเพื่ อหาข้อสรุปอีกครั้ง

 

โดยกลุ่มเดิมที่ได้รับ สิทธิสวัสดิการแห่งรั ฐอยู่แล้วก็ต้องเข้ามาลงทะเบียน ทบทวนให ม่ทุกคน ซึ่งเป็นเหมือนกับการพิจารณาเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช่น มีคนได้รับสิทธิบัตรส วัสดิการแต่ตอนนี้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชก ารแล้ว ถ้าเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ข้าราชการก็จะไม่มาลงท ะเบียนแล้วเพราะมีเงินเดือนเกินกว่า 1 แสนบา ทต่อปีหรือถ้าคิดว่าไม่ผ่านเกณฑ์ แต่เข้ามาสมั ครก็จะถูกคัดกรองออกไป

ทั้งนี้ การเปิดทบทวนบัตรสวัส ดิการแห่งรั ฐครั้งนี้ จะกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขใ หม่ โดยจะพิจารณาคุณสมบัติจากรายได้ครัวเรือนเป็ นหลัก

ต่างจากกที่ผ่านม าที่พิจารณาจากรายได้ร ายบุคคล เช่น ภรรย าในครอบครัวนั้นเป็นผู้ไม่มีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่สามีเป็นผู้มีเงินได้จำนวนมาก ที่ผ่านมาภรรยาก็จะได้รับสิทธิแต่รอบนี้จะพิจา รณาเกณฑ์รายได้ครอบครัว

ส่วนเกณฑ์ขั้นต่ำที่พิจารณารายได้ของครอบครั วนั้น ยังต้องหารือเพื่อสรุปอีกครั้งส่วนเมื่อปรับเกณฑ์เป็นดูรายครอบครัวแล้ว จะทำให้มีผู้เข้าร่ วมโครงการน้อยลงหรือไม่นั้นยังไม่สาม ารถบอกได้

ทั้งนี้ ก็ต้องมาพิจารณ าอีกครั้ง เพราะการเปิดลงทะเบียนผ่ านมาช่วงเวลาหนึ่งแล้ว ก็จะมีทั้งคนที่มีร ายได้เพิ่มขึ้น และคนที่ได้รับผลกร ะทบแล้วทำให้รายได้ลดลง

มีรายงานข่า ว แจ้งว่า ในปีง บประมาณ 2564 (ต.ค. 2563-ก.ย. 2564) รั ฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศร ษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่ อสนับสนุนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ซึ่งเป็นกองทุนที่ตั้งขึ้ นมาเพื่อบริหารจัดการบัตรสวัส ดิการแห่งรั ฐ หรือบัตรคนจน รวมทั้ งสิ้น 49,500.83 ล้านบา ท เพิ่มขึ้นกว่า 9,500 ล้านบา ทจากปีงบประมาณ 2563

อย่างไรก็ตาม สำหรับใครที่มีคุ ณสมบัตรตรงกับการลงทะเบี ยน บัตรคนจนรอบใหม่ เตรียมตั วรอได้เลย