เปิดราคาทองวันนี้ 15 ก.ค. 64 รีบดูเลย ล่าสุดขยับขึ้นอีกครั้ง

ยังคงเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากสำหรับราคาทองวันนี้ 15 ก.ค. 64 ที่สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย รายงานราคาทองคำไทย ครั้งที่ 1 ที่มีการปรับขึ้นเพิ่มสูงถึง 200 บาทถ้วน จึงทำให้ราคาทองคำแท่งมีการขยับปรับราคาตามไปด้วย คือราคาซื้อ ที่ บาทละ 28,100 และราคาขายที่บาทละ 28,200 บาท ในส่วนราคาทองรูปพรรณก็มีการปรับขึ้นเช่นกันคือ 27,591.20 ส่วนราคาขายนั้นคือบาทละ 28,700 บาทอีกด้วย

ทั้ งนี้ คำแนะนำ สำหรับ ผู้ที่จะซื้ อท องคำ เราต้อ งสังเกตุอ ะไรบ้างนั้น เรามีคำแนะนำจ าก สคบ. ซึ่งรายละเอียดเหล่ านี้ผู้บริโภคทุกท่าน พึ งต้องรู้และสังเกตุเมื่อเวล าไปซื้อทองตามร้านท องต่างๆ ซึ่งนอกจากร้านข ายท องต้องติดสลากสินค้าถูกต้องและชัดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้ อ ควรรู้ก่อ นซื้ อท อง

1 ร้า นทองต้องแสดงร าคาข ายท องแท่งและท องรูปพรรณของแ ต่ละวันชั ดเจน มีการแสด งราคารับซื้อคืน และมีการแสดงค่ากำเหน็จ ซึ่งค่ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้าน แต่ติดอยู่ในถาด

2 มีป้ายบอกปร ะเภทสินค้าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3 มีก ารระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ทองเท่ าไร เช่น 96.5 เปอร์เ ซ็ นต์ หรือ 99.99 เปอ ร์เซ็ นต์ เป็นต้น

4 ที่เนื้ อทอ งคำ ทุกชิ้ นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต

5 ต้องร ะบุน้ำหนักของท องแต่ละชิ้นให้ชัด เจ น

ที่ม า สมาคมผู้ค้ าท องคำ