กรุงศรีโฮมฟอร์แคช ให้ยืม 500000 บาทขึ้นไป สินเชื่อบ้านผ่อนนานสบาย

ในส่วนของสถานการณ์ในตรงนี้ถือได้ว่า ประเทศไทยกำลังจะกลับมาดีขึ้นอีกครั้งในส่วนของตรงนี้ต้องบอกว่า สำหรับผู้ที่กำลังมองหาวงเงินสักก้อนในส่วนของสินเชื่อบ้านถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผ่อนสบายและนานอีกด้วย ล่าสุด กรุงศรีห่วง…..เพราะในทุกวิกฤต การเงินคือหัวใจสำคัญ ที่จะช่วยต่อยอดให้ทั้งชีวิตส่วนตัว และธุรกิจดำเนินต่อได้อย่างไม่มีอุปสรรค เพื่อให้ทุกวิฤกตการเงินของคุณผ่อนคลายขึ้น บ้านแบบไหนก็มาเปลี่ยนเป็นเงินก้อนใหญ่ได้ กับสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช

พิเศษ

ดอกเบี้ยต่ำสุด 4.30% ต่อปี นาน 3 ปี

ฟรี! ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน มูลค่า 3,210 บาท

(1 ม.ค. 65 – 30 เม.ย. 65)

ให้บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด ของคุณเปลี่ยนเป็นเงินก้อนใหญ่ ช่วยแก้ปัญหาในทุกสถานการณ์ ด้วยสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช

สินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์แบบผ่อนชำระรายเดือน โดยใช้หลักประกันเป็นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระ โดยมีวงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาทขึ้นไป

สำหรับหลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุดพักอาศัย และอาคารพาณิชย์ มีวงเงินสินเชื่อสูงสุด 85% ของราคาประเมิน

 

วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนเบา ๆ

รายละเอียด

ลักษณะเด่นของบริการ

สำหรับท่านที่มีบ้านหรือที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระ

อัตราดอกเบี้ยต่ำ

อนุมัติเร็ว

สบาย ๆ กับการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)

มีช่องทางการชำระเงินที่สะดวกสบายหลากหลายช่องทาง

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)

สำเนาทะเบียนสมรส/ หย่า/ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

สำเนาใบมรณบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

สำเนาใบประกอบวิชาชีพที่ถือไม่น้อยกว่า

2 ปี และยังไม่หมดอายุ สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ(ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

หนังสือรับรองการทำงาน หรือสำเนาสลิปเงินเดือน (ฉบับล่าสุด) (สำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 12 เดือน กรณีมีรายได้เป็น commission)

หนังสือรับรองโบนัสประจำ (ถ้ามี)

สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ย้อนหลัง 12 เดือน กรณีมีรายได้เป็น commission)

แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (50 ทวิ และ ภงด.90/91) พร้อมใบเสร็จการชำระภาษีย้อนหลัง 2 ปี

กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน / ใบทะเบียนการค้า ไม่เกิน 3 เดือน

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม ไม่เกิน 3 เดือน

สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)

สำเนา ภ.พ.30 พร้อมใบเสร็จ (ถ้ามี)

สำเนา ภ.พ.20 (ถ้ามี)

สำเนาบริคณห์สนธิ ไม่เกิน 3 เดือน

เอกสารทางด้านหลักประกัน
สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า)
ใบอนุญาตปลูกสร้าง / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือ
หนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14 )
สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน (กรณีถ้ามีสัญญาเงินกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอื่นและอยู่ระหว่างการผ่อนชำระ)
แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป
สำเนาสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงินเดิม
สำเนาใบเสร็จเงินกู้เดือนล่าสุด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงศรีทุกสาขาหรือ โทร 1572 หือที่เว็ปไซค์ของทางงธนาคาร