รีบเลย เตรียมตัว ลงทะเบียน คละครึ่งเฟส 3

เป็นอีกหนึ่งเรื่องรวที่ชาวโซฌชี ยลต่างติดตาม แ ละให้  ความสนใจ ตรงนี้ ต่างพากันออกควา มคิดเห็นกัน เนื่องจาก หลังสถาณการณรอบ ที่ 2 ของ cvd 19 ที่ผ่ านมา ไม่ว่าจะเป็นหน่ วยงาน ไดๆ ก็ได้รับผลก ระทบกัน ทั่วหน้า

ซึ่ง ทั้งภาครัฐ และ เอ กชน ได้รับผลกระทบกันหมด รวมไปถึงเกษตรก ร และพ่อค้าแม่ค้าด้ว ย เพราะทั้งค้าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าบัตรค่ารถค่าบ้าน ตรงนี้ มีผ ลกระทบ รวมถึงค่าเทอมเด็กนัก เรียนด้วย

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่เรา จะก้าวผ่า นกันไป ตราบไดที่เรายังมีศรัธทรา ต่อให้ภูเขาขวางอ ยู่ตรงหน้าเราก็ผ่านไปกันได้ ซึ่งตรงนี้รั ฐบา ลได้ทำการ อ อกมาตรการ มาหลายมา ตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชน แต่ที่ ช่วเหลือเ รื่องค่าใช้จ่ายได้เยิและประ ชาชนยังต้ องการอ ยู่นั้นคือ คนละครึ่ง เฟส 3นั้นเอง คราวนี้ไม่มีพลาด

วันที่ 16 มีนาคม 2564  นายกฤษฎ า จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า  ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่ างการออกแบบโครงการคน ละครึ่งเฟส 3 เพื่อความต่อเนื่องการกร ะตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

ส่วนรูปแบบจะเป็นลักษณะใดนั้ น ต้องรอผลการประเมินโครงการคนละครึ่ง เฟส 2 เพื่อนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมและช่วยเห ลือผู้ประกอบการรายย่อยมากยิ่งขึ้น

ปลัดกกระทรวงการคลังกล่าวต่อว่า ขณะนี้ธนาคารกรุงไทย อยู่ระหว่างรว บรวมข้ อมูลทั้ง หมดเพื่อจะได้นำเสนอ รมว.คลัง พิจารณา และนำเสนอขออนุมัติคณะ รั ฐ มนตรี (ครม.) ต่อไป  ส่วนจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งหรือไม่นั้น ต้องรอ ดูนโยบา ยและงบประมาณ ซึ่งในมุ มมองขอ งตนนั้นอยากให้คนที่ควรจะได้ ก็ควรจะได้ทุกคน

ขณะที่ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง จะเพิ่มขึ้นม ากกว่า 15 ล้านคน หรือ จะขยายจำนวนถึง 30 ล้านคน เท่ากับโครงการเราชน ะหรือไม่นั้น ต้องรอดูเงินงบประมาณที่จะนำมาใช้ก่อนว่าเพีย งพอหรือไม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาการใช้เงินจาก พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้า นล้านบาท

นายกฤษฎา กล่าวต่ อว่า โครงการคนละครึ่ง นั้นรัฐจะร่วมจ่ายค่าอาหา รเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไป 50% แ ต่ไม่เกิน 150 บาท ต่อคน ต่อวันหรือไม่เกิน 3,500 บา ท ต่อคน ขณะที่ประชาชนจ่าย 50% เ พื่อช่วยกระตุ้นแบ่งเบ าภาระค่าครองชีพข องประชาชน

โดยเฉพาะกระตุ้นเศ รษฐกิจระดับฐานรากให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบ บเศรษฐกิจ ซึ่งโครงการคนล ะครึ่งมีผู้มีสิทธิ์ได้เข้าร่วมโครงก ารทั้งสิ้นรวม 15 ล้านคน

ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวทิ้งท้ายว่า ขณะนี้ยังไม่ได้สรุปว่าจำนวนคนที่จะได้รับสิทธิ์นั้นมีจำนวนเท่าใด เบื้องต้นคาดว่า การดำเนินโครงการในเฟสที่ 3 อาจจะให้วงเงินช่วยเห ลือประชาชนมากกว่าเฟสที่ 2 ที่รัฐบา ลเติมเงินเพิ่ม ให้คนละ 500 บาท แต่ยังไม่สาม ารถระบุได้ชัดเจนว่าจะเป็นสัดส่วนเท่าใด

เพราะหากจะช่วยเห ลือคนละ 3,000-3,500 บ าท นาน 3 เดือน ก็ต้องพิจารณางบประมาณที่เหลืออยู่ด้วยว่ามีเพียงพอหรือไม่

ลงทะเบียนคนละครึ่ งพร้อมบัตรคนจน

นายสุพัฒนพงษ์ พั นธ์มีเชาว์ รองนายกรั ฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการก ระทรวงพลังงาน ได้กล่าวถึงม าตรการ กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ว่าอาจจะต้องมีอาทิ มาตรการ คนละครึ่งเฟสสามซึ่งยังมีงบประมาณจากเงินกู้ 2 แสนล้านบาท

ยังมีเงินอีก 2 แสนล้านบาท ไม่ได้บอกว่าจะเลิกใช้ (คนละครึ่งเฟสสอง) ให้หมดก่อน เดี๋ย วมีโครงการ ม33เรารั กกัน ใช้กันอีก หลังเดือนพฤษภาคม คงจะมีอะไรเพิ่ มเติม ติดตามอยู่เรื่อย ๆ ไม่ต้องห่วง เม นูผมไม่เยอะ ก็จะ repeat (ทำซ้ำ) เหมือนดู matrix 4 ตอนรวด

นายสุพัฒนพงษ์กล่าวว่า ต้อ งให้เห็น Benefic ของมันว่าไ ม่ใช่เป็นเพียงแค่การเยียวยา เพ ราะอีกหน่อยการบริหารจัดการเรื่องงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชน มีวิธีการไปช่วยตรง ไม่ต้องไปอ้อมผ่ านหน่วยงาน ซึ่งทำให้มีความไม่แน่ชัด ไม่แน่ใจ

แม้กระทั่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระบวนการคั ดเลือกยังไม่สมบูรณ์ เพราะยังมีคนที่ตกหล่น พอสมควร สะท้อนได้จากคนที่มารับ บัตรพิเศษ หรือ ใช้บัต รประชาชนทำให้ต้องหาทางแก้ไขนำไปสู่การลงทะเบียนระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไป