สองกลุ่ม ไม่ต้องไปต่อแถวลงทะเบียน ธนาคารไปถึงบ้าน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียล ต่างติดตามและ ออกความคิดเห็  น และต้องบอกว่า ช่วนี้ไม่ว่าจะเป็น อาชี พอะไรทั้งภาครัฐเอกชน ได้รับผล กระทบทั่ว หน้า โดยหลังจากสถาณการณ์รอบ 2 ทางรัฐบาลได้มีนโยบาย ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน หลาย ม าตรการ

ซึ่งล่าสุดที่  กำลังให้ความช่วยเหลือประชาชนนั้นก็คื มาตรการเราชนะนั้นเอง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ เพจ ไทยคู่ฟ้ า ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ผู้พิ ก าร ผู้สูงอายุ เราชนะ รับลงทะเบียนถึงบ้าน

โครงการเราชนะ เปิดรับลงทะเบียน ด้วย บัตรประชาชน สำหรับคนไม่มีอิน เทอร์เน็ตแ ละสมาร์ทโฟน ในวันที่ 15 ก.พ.- 5 มี.ค.64 ที่ธน า คารกรุงไทย สำหรับ ผู้ พิ กา ร ผู้ป่ ว ย และผู้สูงอา ยุ ที่เดิน ทางไม่ได้ จะมีอาสาสมัครระดับหมู่บ้าน และหน่ วยเคลื่อ นที่ของ ธนาคารกรุงไทย ไปรับลงทะเบียนถึงบ้าน

ภา พจาก ไทยคู่ฟ้า

กรณีผู้พิการที่ช่วยเห ลือตนเองไม่ได้ ผู้ดูแล หรื อ คนในคร อบครัว ช่วยลงทะเบีย นให้ได้นะครับ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากโครงการ สามารถซื้อของได้โดยให้ร้านค้า ใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” สแกนบัตรประชาชนของผู้ซื้อ วงเงินจะเข้าบัตรประชาชนเป็นรายสัปด าห์ งวดแรก ได้ วันที่ 5 มี.ค.64 และท ยอยได้จนครบ 7,000 บาท

ผู้พิ ก า ร ผู้สูงอายุ ผู้ป่ ว ย รอที่บ้าน


โพ สต์ดังกล่าว

ขอบคุณ ไทยคู่ฟ้า