เช็กเลย คลัง จ่อยืดโครงการ เราชนะ พยุงเศรษฐกิจ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดต ามและต้องบอกว่า ช่วงนี้อะไรๆ ก็นะ ซึ่งในส่ว นของปีใหม่ไทย ที่โดนผลกระทบรอบ3นี้ ทำให้หลายๆคนได้รับควาลำบา กกันแบบทัวประเทศ

ทั้งรอบ1 รอย2 และรอบ 3 ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแ ม่ค้า เกษตรกร ต่างได้รับความลำบาก ไม่ว่าจะเป็นค่ าใช้จ่ายส่วนตัวและครอบครับ

ทั้งนี้ ดีแน่นอนถ้านในส่วนของการช่วยเหลือด้ว ยมาตรก าร เราชนะ ที่ หลายๆท่านติดตมและต้องการกลับมาอีกครั้ง

ล่าสุด กระทรวงการคลัง ระบุ CV19 คลัสเตอร์ใหม่ ยังไม่ส่งผลกร ะทบต่อการใช้จ่ายเงินโครงการ เราชนะ พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ก่อนประเมินสมควรขยายระยะเวลาโครงการฯ ต่อหรือไม่ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่า การแพร่กระจาย CV19 คลัสเตอร์ใหม่นี้

ส่งผลกระทบต่อการจับจ่ายในโครงการ เราชนะ หรือไม่ เพราะจนถึงปัจจุ บัน  ยังมีการใช้จ่ายเฉลี่ ยที่วันละประมาณ 800 ล้านบาท ซึ่งอาจจะเป็นเพราะช่วงนี้ เป็นช่วงวั นหยุดยาวเทศกาลสงก รานต์ จึงมีประชาชนเดินทางออก มาจากบ้าน จับจ่ายใช้สอยตามปกติอยู่บ้าง

โดยอาจต้องใช้ระย ะเวลาในการติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องอีกประมาณ 2-3 วันนี้นับจากนี้ ว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไร ก่อนรวบรวมข้อมูล เพื่อเตรียมพิจารณาว่า จะเลื่อนวันห มด เขตโครงการ เราชนะ จากเดิมวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ ออกไปหรือไม่ และหากเลื่อน จะเลื่อนออกไปมากน้อยแค่ไหน

ด้านทีมนักเศรษฐศาสตร์ ธนาคารกรุงเทพ ระบุว่ารั ฐบาลยังเหลือเงินจาก พ.ร.ก.กู้เงิน กว่า 240,000 ล้านบา ท ซึ่งยังเพียงพอสำหรับรับมือสถานก ารณ์ CV19 ในระลอกนี้ ขณะที่สัดส่วนหนี้สาธารณะของไทย ยังอยู่ที่ 54% ซึ่งถือว่ายังน้อย และสามารถกู้เงินเพิ่มได้อีกมาก หากเกิดกรณีฉุกเฉิน

ดังนั้น จึงอยากให้รัฐบาล เร่งอัดฉีดเงินส่วนที่เหลือเข้าร ะบบแบบเทหมดหน้าตัก เพื่อช่วยพยุง ให้เศรษฐกิจไทยไปต่อได้ เพราะตอนนี้ประชาชนจำนวนมากกำลังได้รับผลกระทบ