UOB i-Cash ให้ยืม 1,500,000 อนุมัติไวไม่ต้องคำประกัน

สำหรับในช่วงสถานการณ์ในตอนนี้นั้นถือได้ว่าประเทศไทยกำลังมีแนวโน้สมที่จะกลับมาดีขึ้นอีกครั้งทั้งนี้ในส่วนของ การลงทุนในธุรกิจต่างๆกำลังจะดีขึ้นมา โดยในช่วงเวลาฟ้าหลังฝนแบบนี้นั้น สำหรับ คนที่กำลังมองหาในส่วนของวงเงินสักก้อนนั้น ไม่ว่าจะเป็นด้านจับจ่ายใช้สอยหรือหุนเวียนในธุรกิจก็ดี ตรงนี้ดีกว่าแน่นอนกับสินเชื่อ  UOB i-Cash ของธนาคาร UOB

คุณสมบัติของ UOB i-Cash

อนุมัติวงเงินสูงสุด 1,500,000 บาท*

ผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่าๆ กันทุกเดือน

คำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

เลือกระยะเวลาชำระคืน 12 – 60 เดือน

อนุมัติภายใน 3 วัน

ยกเลิกวงเงินได้ ภายใน 7 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลยูโอบี i-Cash

สัญชาติ: ไทย

อายุผู้สมัคร: 20 – 60 ปี (รวมระยะเวลาผ่อน)

รายได้

พนักงานประจำ 15,000 บาทขึ้นไป

เจ้าของกิจการ 20,000 บาทขึ้นไป

อายุงาน

1 ปีขึ้นไป (ต้องผ่านการทดลองงาน) กรณีเปลี่ยนที่ทำงาน นับอายุงานต่อเนื่องได้

เจ้าของกิจการ 3 ปี กรณีเปลี่ยนกิจการ นับอายุกิจการต่อเนื่องได้ เฉพาะในสายธุรกิจเดียวกัน

เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับ : พนักงานประจำ

ใบสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

เอกสารแสดงรายได้

สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับ : เจ้าของกิจการ

ใบสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาใบจดทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)

สำเนาบัญชีธนาคาร(บัญชีส่วนตัว) ย้อนหลัง 6 เดือน

สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

พิเศษ ดอกเบี้ย 9.99% 2 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำ ผู้มีรายได้/เดือน ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

(ดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนที่ 3 เป็นไปตามตารางดอกเบี้ยด้านล่าง)

 

 

อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ : อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญา บวกร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่เกิน 25% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 25% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (หากชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดก่อนกำหนด ในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ระบุในสัญญา) : ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยสูงสุด กับอัตราดอกเบี้ยที่ผู้กู้ได้รับอนุมัติ คูณยอดคงค้างชำระทั้งจำนวน คูณจำนวนวันตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จนถึงวันปิดบัญชีหาร 365

ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ : ไม่มี

ค่าอากรแสตมป์ : 0.05% ของวงเงินอนุมัติ

ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ (กรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระหรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมเกินหนึ่งพันบาท) : 50 บาทต่อรอบบัญชีสำหรับการค้างชำระหนึ่งงวด และ100 บาทต่อรอบบัญชีสำหรับการค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวด

ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป โดยชุดที่ 1 ให้หมายถึงใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละงวด) : 100 บาท/ครั้ง ต่องวดการสรุปยอดบัญชี

ค่าขอตรวจสอบรายการ : 200 บาท/ครั้ง

ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน : ดูได้จากตารางอัตราค่าธรรมเนียมการชำระเงินของธนาคาร

สบอถามช้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารUOBทั่วประเทศดทร 0-2285-1555 หรื่อที่ https://forms.uobthailand.com/appforms/contactus/onlineapp-icash.page?s_cid=pweb-topmenu