ปฏิทินโอนเงิuช่วยเหลือ รอบพิเศษ เราชน ะ

เป็นอีหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียล ต่างติ ดตาม และต้อง บ อกว่า หลังวิกฤติ รอบ 2มานี้ไม่ว่าจะเป็นภาค รั ฐหรือเอกชน และในเชิงพ านิช ย์ได้รับผลกระท บกันหมดทั่วหน้า บางบริษัทบางกิ จการถึงขนาดปิ ดกิจการ

ซึ่งทาง รัฐบาลได้ออกเงิ นช่วยเหลือเยียวย าออกมาหลาย มา ตรการ เพื่อบรรเทาใสห้กับประช าชน ซึ่งโครงการล่าสุดนั้นก็คืที่กำลังจะเปิดลงท ะเบีย นนั้นก็คือ ม.33 เรารักกั น

แต่ว่าที่มีการ ลงทะเบียนเสร็จแล้ว ซึ่งกำลัง จะมีการโอนเงินเพื่อช่วยเหลือก็คือ เราชนะ และต้องบอกอีกอย่างว่า คนเต็ม กรุงไทยเลย

ล่าสุด เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ เ พจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กร มประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้ อความระบุว่า ไทม์ไลน์ วันโอน เงิ นเยียวย า เราชนะ

สำหรับป ระชาชนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ไม่มีเน็ต ไม่มีบัตรคนจน (เปิดลงทะเบียน 15 ก.พ.-5 มี.ค.64 ณ ธนาคารกรุงไทย)

โดยจะโอนเงินเข้าในบัตรประชา ชนแบบ สมาร์ทการ์ด (บัตรแข็งสีฟ้าอ่อน) ของผู้ที่ลงทะเ บียนและได้รับสิทธิ ซึ่งสามารถนำบัตรประชาชนไปรูดหรือสแกนซื้ อสินค้าและใช้บริการกับร้านค้าที่ร่วมโครงการเราชนะได้ทั่วประเทศ

ภาพจาก สำนั กประชาสัมพัน ธ์เขต 7 กร มประชาสัมพันธ์


สำหรั บคนที่ไม่มีสมา ร์ทโฟน

คนไม่มีมือถือ รับเงิ น เราชนะ งวดแรก 4 พันบาท 5 มี.ค.

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพั นธ์เขต 7 กรมป ระชาสัมพันธ์