ประกาศ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 64 ใครใช้แอปกระเป๋าตัง เช็กเลย

เป็นอี กหนึ่งเรื่องราวที่ ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบ อกว่า หลัง สถาณก ารณ์รอบ 2 นี้ได้รับผลกระท บกันทั้งประเทศจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครั ฐเเละเอกชนตรง นี้ได้รับผ ลกระท บกั นแบบทั่วหน้า

โดย ตรงนี้ ที่รั ฐบาล ได้ออกโครงการช่วยเหลือประช าชนล่าสุด ที่ได้ลงทะเบี ยนกันไปแล้ว นั้นก้คือโครงการเราชนะนั้นเอง

ล่าสุด วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เพจเฟซบุ๊ก รา ยหนึ่งได้โพสต์ภา พพร้อมข้อความระบุว่า เพื่อย กระดับการให้บริการ ธนาคารจะทำการปรับปรุงแอปพ ลิเคชันเป๋าตัง ในวันพุธที่  17 กุมภ าพันธ์ 2564 เวลา 00.00 – 06.00 น.

ธนาค ารขออภัยในคว าม ไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ สำห รับบริการอื่นๆ สามาร ถใช้งานได้ตามปกติ

โพ สต์ดังกล่าว

ประกาศดั งกล่าว

 

อย่างไรก็ตาม อย่าลื มเช็กวันเวลาก่อนใช้แ อปด้วย

ขอบคุณ กรุงไท ย ข่าวคนจน