ราคาทองล่าสุดวันนี้ พุ่งขึ้นสะเทือนทั้งตลาดทอง

เป็นอีกหนึ่วงเรื่องราวที่ ต้องติดตามกัน ให้ดีตรงนี้ต้องบอกว่า ผันผวนอย่างต่อนเนื่องจริงๆ  ล่าสุด ราค าทอ งวันนี้อังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 ปร ะกา ศราคาครั้งที่ 2 (เปิ ดตล าด) ป รับขึ้นพรวด 300 บาท ทุ บสถิติสุงสุดในรอบ 6 เดือน เมื่อเทียบกับประกาศรา คา ซื้ อขา ยครั้งสุดท้ายของวันจันทร์ ที่ตลอดทั้งวันมีการประกาศร าค าทั้งหมด 2 รอบ และเป็นการปรับขึ้นติ ดต่ อกัน รวม 300 บา ท ซึ่งเป็นจุดสู งสุดในรอบ 4 เดือน เรียกได้ว่าขึ้นเยอะเลยทีเดียว

ราค าซื้ อขา ยทอ งคำในประเทศชนิด 96.5% วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 รอบที่2

ร าคาท องรูปพรรณ ข ายออกบา ทละ 28,350 รับซื้ อบา ทละ 27,57.68.

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบา ทละ 27,850 รับซื้ อบา ทละ 27,750

ราค าซื้อขา ยทอ งคำในประเทศชนิด 96.5% วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 (ประกาศครั้งที่ 2 ครั้งสุดท้าย)

ร าคาท องรูปพรรณ ขา ยออกบ าทละ 28,050 รับซื้ อบาทละ 26,954.48

ราค าทอ งแท่ง ขา ยออกบ าทละ 27,550 รับซื้ อบา ทละ 27,450

ทองคำสามารถลงทุนได้หลายรูปแบบ แต่ละแบบก็มีจุดเด่นจุดด้อยที่ต่างกัน ก่อนจะเริ่มลงทุน เราควรเข้าใจก่อนว่า

ความบริสุทธิ์ทอ งคำที่ได้รับความนิยมในไทย มี 2 แบบ คือ (1) 96.5% ซึ่งเป็นความบริ สุทธิ์ที่นิยมเฉพาะในไทย (2) 99.99% หรือ ที่รู้จักกันดีใ นชื่อว่าทองสวิส


รา คาท องคำ มี 2 แบบ คือ (1) ราค าท งไทยความบริสุทธิ์ 96.5% อ้างอิงจากประกาศของสม าค มค้าท องคำที่จะขยั บขึ้นลงเป็นรา ยครั้ง (2) ราคาท องโลก (Gold Spot) ความบริ สุทธิ์ 99.99% เคลื่ อนไหวเรียลไทม์ต ลอด 24 ชม. จึงเป็นที่นิยมเป็ นอย่างมากในหมู่นักลงทุนท องคำ

ส่วนท างเลือกในการล งทุนท องคำนั้น ที่เห็นได้ทั่วไป มี 5 ทางเลือกด้วยกัน ได้แก่

1. ทองคำแท่ง/รูปพรรณ ผ่านหน้าร้านลงทุนได้ที่ ห้างทอง/ร้านท ง ตามแหล่งชุมชน ซึ่งมีทั้งทองรูปพรรณที่มักใช้เป็นเครื่องประดับ และท องคำแท่งส่วนราคาซื้อขายจะเป็นราคาต่อน้ำหนัก 1 บาท โดยมักติ ดประกาศไว้ที่หน้าร้าน ซึ่งอ้างอิงจากราคากลาง ของสม าค มค้าท องคำ ส่วนเงินลงทุนขั้นต่ำขึ้นอยู่กับห้าง ทองแต่ละแห่งว่าข ายทองน้ำหนักน้อยที่สุดเท่าไหร่

2. ทองคำแท่ง/รูปพรรณ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ สะดวกมากขึ้น เมื่อซื้ อทอ งแท่งและรูปพรรณผ่า นแพลตฟอร์มออนไลน์ ง่ายๆด้วยสมาร์ทโฟนตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องไปหน้าร้าน ไม่ต้องเปิดบัญชี ไม่ต้องวางหลักประกัน พร้อมบทวิเคราะห์ราคาทอ งคำ รวมทั้งบริการจัดส่งถึงบ้านฟรีทั่วประเทศ

3. เทรดทอ งคำแท่งผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นรูปแบบที่สะดวกสบาย เมื่อ ซื้อ-ขาย แล้วสามารถ รับ-ส่ง ทองคำจริงได้ หรือหากไม่ต้องการถือทอ งคำจริงก็สามารถคงการลงทุนในบัญชีออนไลน์ได้ ด้วยราคาทอ ง เรียลไทม์ทั้งทองคำแท่ง 99.99% และ 96.5% ตลอด 24 ชม.

4. กองทุนทอง สามารถเปิดบัญชีกับธนาคาร (หรือ บลจ. บล.) โดยจะได้รับเป็นสมุดบัญชี หรือเป็นบัญชีออนไลน์ ซึ่งไม่มีการถือทอ งคำจริง

5.ออมท อง ใครที่อยากได้ทอ งจริงๆ แต่ยังไม่มีเงินก้ อนไปซื้ อทอ งคำแท่ง/รูปพรรณ การออมทองเป็นอีกท างเลือกที่ช่วยได้ โดยเปิดบัญชีกับบริษัทที่ให้บริการเพื่อทย อย ซื้อทองทุกเดือน โดยปก ติขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บ าท เสมือนว่าเราทย อยซื้ อทอ งน้ำหนัก 5-10 สตางค์ ทุกเดือน ไปเรื่อยๆ จนครบน้ำหนักทอง 1 บาท ก็ขอรับเป็นทองจริงได้ โดยรา คาทอ งจะเป็นไปตามประกาศของบริษัทที่เราไปลงทุน

ท องคำเป็นการลงทุนทางเลือก โดยราค าเปลี่ยนแปลงได้จากหลา ยปัจจัย ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาแน วโน้มราค าและข้อจำกัดต่างๆ ให้ดี รวมถึงควรกำหนดสั ดส่วนเงินลงทุนของท องเทียบกับเ งินทุ นทั้งหม ดให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ตน เองรับได้ด้วย