สั่งปิดโรงเรียนดัง ด่วน คลัสเตอร์งานบวชลามหนัก

ต้องบอกว่าผู้ปกครองเช็กเลย เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รายงานสถานการณ์การแพร่ ร ะ บ า ด ของ โ ค วิ ด -1 9 ในพื้นที่ว่า พบผู้ ป่ ว ย รายใหม่ 9 ราย เป็นเด็กนักเรียนอายุระหว่าง 6-10 ปี ขณะที่ยอดติด เ ชื้ อ สะสมรวม 435 ราย ซึ่งจากการสอบสวน โ ร ค

เบื้องต้นนักเรียนทั้ง 9 ราย เกี่ยวข้องกันกับผู้ ป่ ว ย ยืนยัน ที่ติด เ ชื้ อ จากคลัสเตอร์งานบวช ใน ต.บัวค้อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ใหม่ของจังหวัด ปัจจุบันมีผู้ติด เ ชื้ อ จากคลัสเตอร์งานบวชมากว่า 18 ราย

ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม เช่น โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม ออกประกาศแจ้งหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ พร้อมให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 17-30 มิ.ย.64 รวมถึงให้นักเรียนชั้น ป.5 ทุกห้อง ป.6/4 และ ป.6/5 ให้เข้ารับการประเมินและตรวจหา เ ชื้ อ

ขณะที่โรงเรียนอนุบาลกิติยา จ.มหาสารคาม ประกาศแจ้งว่า เนื่องจากมีการประสานจากสาธารณสุขพบนักเรียนชั้น ป.4/3 ติด เ ชื้ อ โ ค วิ ด ทางโรงเรียนขอปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 17-18 มิ.ย.64 เพื่อประเมินความเสี่ยงสถานการณ์การ แ พ ร่ ร ะ บ า ดของ โร ค โ ค วิ ด-19 และขอให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนออนไลน์ตามตารางเรียนปกติในช่วงวันดังกล่าว

ล่าสุด ทางจังหวัดมหาสารคามออกคำสั่ง ลงวันที่ 17 มิ.ย. ใช้บังคับสถานศึกษาทุกแห่งในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือปิดชั่วคราวเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย.64 ถึง 1 ก.ค.64 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ภาพจาก เฟซบุ๊กร.ร.พระกุมารมหาสารคาม