เช็กกันเลย จำกัดการเดินทาง

ในส่วงนของสถานการณ์รอบนี้ไม่ว่าใครหลายๆคน ต่างไม้่ได้ทันตั้งตัวทั้งนี้เพื่อวามปลอดภัยทางรัฐบาลจึงตั้งหลีักเกนฑ์ เพื่อควคุมหลายๆอย่าเพื่อประชาชน

วันที่ 18 ก.ค.ภายหลัง มีราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ให้ยกระดับ 13 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้มและควบคุมสูงสุด โดยเพิ่ม 3 จังหวัด ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-พระนครศรีอยุธยา ไปแล้วนั้น

ทั้งนี้ ได้แยกข้อกำหนดที่ทางราชการได้ออกไว้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนต้องปฏิบัติ และห้ามปฏิบัติ เพื่อเป้าหมาย ลดการแพร่กระจายของ CV-19 ซึ่งมีดังต่อไปนี้

1. การลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดง ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด งดเว้นภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเคหสถาน หรือที่พำนักโดยไม่จำเป็น 21.00 น. ถึง 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น

2. จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้เปิดดำเนินการได้ จนถึง 20.00 น. โดยห้ามการบริโภคในร้าน และให้ดำเนินการเฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น

3. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่น ที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดให้บริการได้เฉพาะแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต แผนกยาและเวชภัณฑ์ พื้นที่ซึ่งจัดให้เป็น การให้บริการฉี ดวั คซี นหรือบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขอื่นๆ ของภาครัฐ โดยให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น.

4. โรงแรม ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ โดยให้งดกิจกรรมจัดการประชุม การสัมมนา หรือการจัดเลี้ยง

 

5. ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสด ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. โดยจำกัดเวลา สำหรับร้านสะดวกซื้อ ซึ่งตามปกติเปิดให้บริการในช่วงเวลากลางคืน ให้ปิดให้บริการในระหว่างเวลา 20.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น

6. โรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือฝึกอบรม และสถานศึกษาต่างๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ประกาศไว้แล้วก่อนหน้านี้ สำหรับการดำเนินการของโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รักษาโรค ร้านขายย า ร้านค้าทั่วไป โรงงาน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์

ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ร้านขายย าและเวชภัณฑ์ ร้านจำหน่ายเครื่องมือช่าง และอุปกรณ์ก่อสร้าง ร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจำเป็น สถานที่จำหน่ายแก๊สหุงต้ม เชื้ อเพลิง ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส รวมทั้งบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง (delivery online) ยังคงเปิดดำเนินการได้ตามความจำเป็น โดยให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโร คตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

 

7. ห้ามจัดกิจกรรมมีความเสี่ย ง ห้ามรวมกลุ่มเกิน 5 คน และสนับสนุนให้ ภาคราชการ ทำงานที่บ้านแบบ 100% สำหรับงานที่ต้องทำในสถานที่ทำงาน ให้ทำได้เท่าที่จำเป็น สำหรับบริษัทเอกชน ขอความร่วมมือทำงานที่บ้าน อย่างเต็มที่

อย่างไรก็ตาม ได้จำกัดการเคลื่อนย้ายเดินทาง 13 จังหวัดสีแดง ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด งดเว้นออกนอกเคหสถาน ร้านอาหาร-ร้านสะดวกซื้อ-ห้างสรรพสินค้า เปิดได้ถึง 2 ทุ่ม หนุน ราชการ เอกชน ทำงานที่บ้านแบบ 100%