เช็กเลย โครงการ เราชนะ งวดที่ 5 รัฐโอนเงิ นเข้าแล้ว วันนี้

ยังคงเป็นอีกโครงการดีๆจากทางรัฐบาลที่ได้รับความสนอกสนใจจากพี่น้องประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมาก หลังจากที่นายกอนุมัติโครงการ เราชนะ ออกมาเพื่อช่วยเหลือและกะตุ้นเศรษฐกิจด้วยเม็ดเงิ นหลายล้าน ทำให้เกิดการเคลื่อนไปของเศรษฐกิจในสภาวะถดถอยของโ รคระบ าดที่กำลังถล่มพ่อค้าแม่ขายอยู่ในขณะนี้

จึงทำให้ประชาชนได้กลับมาจับจ่ายใช้สอยกันอุ่นหนาฝาคั่งมากกว่าที่เคยเป็นในระหว่างช่วงที่มีโร คระบ าดCV-19 ดำเนินไปอย่างไม่แน่ไม่นอนแบบนี้ ทางรัฐบาลจึงจัดงบประมาณไว้เพื่อช่วยเหลือทั้งพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้าที่กำลังทรัพย์น้อยตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจับุน ผลตอบรับเกินคาด ทำให้ประชาชนหันมาสนใจโครงการเราชนะ ว่าจะมีต่อเนื่องจนถึงเมื่อไหร่อีกด้วย

ล่ าสุดวันนี้ 18 มีนาคม 2564 โครงการเราชนะ ได้โอนเงิ นเข้าไปยังผู้มีสิทธิได้รับเงิ น ถือว่าเป็นงวดที่ 5 แล้วสำหรับเงิ นช่วยเหลือนี้ ผู้ที่ได้ผ่านเงื่อนไขสามารถเช็ กยอดเงิ นได้ที่แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยสามารถนำเงิ นจำนวนนี้ไปใช้จ่ายได้ตามร้านค้าที่ผูกกับแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง นั่นเอง

รัฐโอนเงิ น เราชนะ ให้อี กงวด สำหรับมาตรการเราชนะ ผู้มีสิทธิจะได้รับเงิ นเยียวย า จำนวน 7,000 บาทตลอดโครงการ ข่าวดีร อบนี้เป็นของกลุ่ม 2-3 ที่ได้รับเงิ นอีกเป็นงวดที่ 5 วันนี้ 18 มีนาคม 2564 โดยผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการฯ สามารถเข้าเช็คสิทธิและตรวจสอบสถานะเงิ นเข้าไ ด้ที่แอพฯ เป๋าตัง ดังนี้

1. วิธีเช็คเงิ นเข้าในแอพฯ เป๋าตัง

ขั้นตอนในการเช็ คสิทธิ เราชนะ ดูยอดเงิ นเยียวย าเข้ามาเป็นงวดที่ 3 ทำได้ดังนี้

เปิดแ อพลิเ คชั่น เป๋าตัง

เลือกเ มนู G-Wallet

กดเลือกเมนู โคร งการเราชนะ

แอพฯ จะแสดงจำนวนเงิ นที่สามารถใช้ได้ หรือยอดเงิ นคงเหลือในโครงการฯ พร้อมปุ่มก ด สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับสิทธิ เราชนะ และได้รับเงิ นเยียวย า งวดที่ 5 จำนวนอีก 1,000 บาทนั้น สามาร ถเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ไม่จำกัดจำนวนเงิ นที่ใช้ในแต่ล ะวัน และสามารถใช้เงิ นทั้งหมดได้ไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 64 ใช้จ่ายได้กับร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และ โค รงการเราชนะทั้งหมด

ที่ผ่านมา ประชาชนกลุ่ม 2-3 ได้รับเงิ นเราชนะ เข้ามาเรื่อยๆ ทุกสัปดาห์ หากรวมงวดล่ าสุดนี้ด้วย จะได้รับมาทั้งสิ้น 5 งวด รวมยอดเงิ น 6,000 บาท โดยมีไทม์ไลน์การโอนเงิ นดังนี้

งวดที่ 1 – วันที่ 18 ก.พ. 64 จำนวน 2,000 บาท

งวดที่ 2 – วันที่ 25 ก.พ. 64 จำนวน 1,000 บาท

งวดที่ 3 – วันที่ 4 มี.ค. 64 จำนวน 1,000 บาท

งวดที่ 4 – วันที่ 11 มี.ค. 64 จำนวน 1,000 บาท

งวดที่ 5 – วันที่ 18 มี.ค. 64 จำนวน 1,000 บาท (งวดล่ าสุด)

สำหรับ ไทม์ไลน์รับเงิ นโอน เราชนะ ของประช าชนกลุ่มที่ 2-3 ในงวดถัดไป ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายคือ งวดที่ 6 จะได้รับเงิ นโอนเข้าในวันที่ 25 มี.ค.64 อีกจำนวน 1,000 บาท และคร บวงเงิ นทั้งหมด 7,000 บาท