เริ่มแล้ว แอปเป๋าตังพร้อมใช้งาน เราชนะ วันแรกแล้ว

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่ชาวโซเชี ยลต่างติดคตามและให้ความสนใจกันมาก และต้องบอกเลยว่า หลังสถาณการ ที่ผ่าน มา รอบ 2นี้ หล ายคน ได้รับความลำบ ากกันทั่วหน้า

ในส่วน ของการช่ว ยเหลือของทางรั ฐบาลนั้น ได้ออกมา ตรการ เพื่อช่วยเหลือหลายโคร งการ ซึ่งโครงกา รล่าสุด ที่มีการลงท ะเบียนไปเรียบร้ อยแล้ว คือ เราชนะนั้นเอง

ล่าสุด อย่างที่หล ายคนทราบกันดีว่าวันนี้ส องกลุ่มจะได้รับโอนเงิ นเราชนะ 2000 บาทเป็นงว ดแรก คุณ กุลย า ตันติเตมิท ผู้อำน วยการสำนักง านเศร ษฐกิจการคลัง (สศค.)

ในฐ านะโฆษกกร ะทรวงการค ลัง เปิดเผยว่า วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 กระทร วงการคลัง เตรียมโอ นวงเงินเราชนะงวดแรก 2,000 บาท ให้ ผู้ผ่านคัดกรองสิ ทธิ

โดยกลุ่มผู้ที่ใช้แอ ปพลิเคชั่น เป๋าตัง และกลุ่ มที่ลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์เราชนะ

โ ดยปัจจุบันใน 2 กลุ่มดังกล่าว มีผู้ผ่านการคั ดกรองเข้าร่วมโครงการแล้วทั้ งสิ้น 16.3 ล้านคน แบ่งเป็น

1 กลุ่มผู้ที่ใช้แอปพ ลิเคชั่นเป๋าตัง และเราเที่ยวด้ วยกัน 8.4 ล้านคน

2 กลุ่มที่ล งทะเบียนผ่านเว็บไ ซต์ www.เรา ชนะ.com จำนว น 7.9 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มผู้ได้รับสิท ธิมีผู้กดยืนยั นตัวตน และกดรับสิทธิ์ในแ อปพลิเ ค ชั่น เป๋าตัง ซึ่งจะได้รับการโอ นเงินแ น่นอนแล้ว 10.2 ล้านค น แบ่งเป็น

1 กลุ่มที่มีแอ ปพลิเคชั่ น เป๋าตัง จำนวน 6.6 ล้านค น

2 กลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com อีก 3.6 ล้านคน รวมผู้ที่ได้รับโอนเงินในงวดนี้ทั้งสิ้น 10.2 ล้านคน คิดเป็นวงเงินงบประมาณรวมกว่า 20,000 ล้านบาท


หลังจากนี้ หากมีผู้ผ่านสิทธิและมีการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ เราชนะ ตรวจสอบสิทธิ เพิ่มเติมในแอพฯ เป๋าตัง กระทรวงการคลังก็พร้อมโอนวงเงินเราชนะให้ทันทีภายในวันเดียวกัน และหลังจากนั้นจะโอนให้ต่อเนื่องทุกวันพฤหัส งวดละ 1,000 บาท จนครบ 7,000 บาท

โด ย วิธีตร วจสอ บเงินเราชนะ ผ่านแอป เป๋ าตัง สามาร ถทำตามขั้นตอ นได้ ดังนี้

1 กดเข้าหน้าหลักแอ ป เป๋าตัง

2 ใส่รหั สผ่าน 6 หลัก

3 ก ดเข้าไปที่ G-Wallet

4 เลือ กเมนู เราชน ะ กดใช้สิทธิ

5 แ อป จะแสดงจำนวนเงินค งเหลือในโครงการ หรือเงินที่โอ นเข้าเพื่อใช้จ่าย

สำหรับ วิธีก ารใช้สิทธิ์ เราชน ะ ผ่าน เป๋าตัง มีขั้นต อน ดังนี้

1 ก ดเข้าหน้าหลัก เราชนะ

2 หากต้ องการใช้จ่าย ให้ก ดสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อใช้สิท ธิ์

3 หลังจ ากสแกน จะมียอดเงินของสินค้าหรื อบริการ และให้กดยืนยันสิ ทธิ์

4 กดรหัส 6 หลัก เพื่ อยืนยันการใช้สิ ทธิ์

5 หลังก ดใช้สิทธิ์เสร็ จสิ้น จะได้สลิปหลั กฐา นการใช้สิท ธิ์ด้วย

ภา พจาก กรุงเทพธุรกิจ

ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ เพ จ สวัส ดิการ ทันข่ าว ได้โพสต์ข้อควา มระบุว่า แอปเป๋าตังพร้อมใช้งานเราชนะวันแรกแล้ว หากระบบล่มหรือระบบไม่เสถียรอย่าฝื นใช้ เดี๋ยวจะเหมือนกรณีบัตรสวัสดิ การเราชนะในวันที่5 ร้านสแกนยอดซ้ำ ทำให้ร้านค้าถูกระงั บสิทธิ์-ลูกค้าติ ดล บหลายราย สำหรับคนที่ยังยื นยั นตัวตนไม่สําเร็จในวันที่18 กุมภาพันธ์นี้ ไม่ถูกตั ดสิทธิ์ แน่นอน มีเวลายืนยันตัวตนภายใน 31 พฤษภาคม 64

 

ขึ้ นแบบนี้ แอปเป๋าตังพร้อ มใช้งานเราชนะวันแร กแล้ว

ขอ บคุณ สวัสดิการ ทันข่า ว และก รุงเทพธุรกิ จ