เฮลั่น ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ รับเงินช่วยเหลือวันนี้ กดใช้ได้เลย

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการของภาครัฐที่ประชาชนหลายคนต่างให้ความสนใจ และยังสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากเมื่อผลตอบรับจากภาคประชาชนก็ให้ความร่วมมือเข้าร่วมลงทะเบียนสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันอย่างล้นหลาม เรียกว่าเป็นอีกช่องทางในการช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยให้ได้ใช้ชีวิตประจำวัน แบ่งเบาภาระ ค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเลยทีเดียว

นอกจากนั้นวันนี้ประชาชนที่มีสิทธิในบัตรสวัสิดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจ นและทำตามเงื่อนไขที่รัฐระบุนั้น ก็สามารถเข้าถึงเงินการเยียวย าที่ทางภาครัฐโอนค่าน้ำและค่าไฟให้ในวันที่ 18 มีนาคม 2564นี้ สร้างความยินดีให้กับประชาชนหลายคนที่มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวอีกด้วย

สำหรับประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือนั้นสามารถกดเงินออกมาใช้ได้ทันที ภายหลังการโอนสำเร็จในวันที่ 18 มีนาคม 2564 โดยที่ในส่วนของจำนวนเงินที่ทางรัฐบาลอุดหนุนนั้นให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสม และได้มีรายละเอียดให้อ่านดังนี้

บัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ (บัตรคนจ น) วันนี้ 18 มีนาคม 2564 รัฐบาลจะโอนความช่วยเหลืออีก 2 รายการเข้าบัตรฯ คือ ค่ าน้ำฟรีและค่าไฟฟรี ซึ่งสามารถก ดเป็นเงินสดได้ โดยผู้ถือบัตรฯ ทุกคนสาม ารถรับความช่วยเห ลือนี้ เพียงแต่ต้องลงทะเบียนและทำตามเงื่อนไขเท่านั้น

บัตรสวัสดิก ารแห่งรัฐ รับความช่วยเหลือเป็นเงินสด 18 มีนาคม 2564 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจ น จะได้รับความช่วยเหลือ 2 รายการเข้าบัตรฯ ซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ ดังนี้

1. ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อค รัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือบัตรคนสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิ ทธิ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแ ล้ว เมื่อบิลค่าน้ำมา ผู้ได้สิทธิต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเ งินสดให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ซึ่งสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย ด้านผู้ที่ถือ บัตรคนจ น บัตรส วัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่เคยลงทะเบี ยนรับค่าน้ำฟรี สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปานครหลวง (กปน.) คลิก

ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ก ารประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) คลิก

2. ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิคือ ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือ นละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว เมื่อบิลค่ าไฟฟ้ามา ผู้ได้สิทธิต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้บั ตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ซึ่งสามารถนำบัตรฯ ม ากดเงินสดใช้ได้เลย ด้านผู้ที่ถือ บัตรคนจ น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่เคยลงท ะเบียนรับค่าไฟฟรี สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงท ะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) คลิก

ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็ บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) คลิก

วิธีกดเงินสด บัตรสวัสดิการแ ห่งรัฐ สำหรับผู้ได้รับเงินค่าน้ำฟรีค่าไฟฟรีจาก บัตรคนจ น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถกดเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม (ATM) ตามวิธีการดังนี้

1 สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าตู้ ATM ธ นาคารกรุงไทย แล้วใส่รหัสผ่าน 6 หลัก

2 เมื่อเข้าหน้าเมนูหลักแล้ว ให้กดปุ่ม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายเหตุ หากตู้ ATM ใดไม่มีปุ่ม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่สามารถทำรายการต่อได้ ต้องหาตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยตู้อื่นแทน

3 จากนั้นกดปุ่ม ขอดูยอดเงินคงเหลือ เพื่ อตรวจสอบว่ามีเงินโอนเข้ามาหรือไม่ และเหลือยอดเงินที่สามารถกดได้เท่าไร

4 หน้าจอจะแสดงยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้ โด ยระบบจะถามว่า ท่านต้องการบริการอื่นอีกหรือไม่ หากต้องการถอนเงิน ให้กดปุ่ม “ต้องการ”

5 ระบบจะกลับมาที่หน้าเมนูหลักอีกครั้ง ห ลัง จากนั้นให้กดปุ่ม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซ้ำ

6 กดปุ่ม ถอนเงิน

7 ใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอนและกดปุ่ม ถู กต้อง ก็จะได้รับเงินสดจากตู้ ATM

อย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าทางทีมข่าวจะนำมาเสนอโดยเร็ ว