2 กลุ่มเงิ น เราชนะ เข้าแล้ว เช็ กกันเลย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ช าวโซเชียลต่ างติดต ามและต้องบอกสั้นๆๆงง่ายๆ  ว่า เป็นอีหนึ่ง ม าตร การ ที่ช่ วยเหลือหลายๆคนได้จริงๆใน วงหลังสถา ณการ ณ์รอบ 2 ที่ผ่ามา

ล่าสุด เราชนะ โอนเงินเข้างวดแรก 2,000 บาท ให้ 2 กลุ่ม 6 โมงเช้า แนะประชาชนที่ได้รับสิทธิอย่าลืมกดยืนยันสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง

โดยวันที่ 17 ก.พ.64 เฟซบุ๊ก กรมประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ เราชนะซึ่งระบุว่า หลังจากที่กระทรวงการคลังได้แถลงนโยบาย มาตรการเยียวย าผลกระทบ cvd 19  ระลอกใหม่กับมาตรการ เราชนะ สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยี ยวย าในโครงการเราชนะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

1 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

2 ผู้เข้าร่วมโค รงการ คนละครึ่ง ผู้เข้าร่วมโ ครงการ เราเที่ยวด้วยกัน

3 กลุ่มที่ไม่เคยได้รับสิทธิ (ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล)

ซึ่งกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มเดียวที่จะต้องมีการลงทะ เบียนใหม่ ตามที่ได้มีการลงทะเ บียนกันไปเมื่อวันที่ 29 ม.ค.ที่ผ่านมา หลังจากนั้นประช าชนที่อยู่ใ นกลุ่มที่ 3 จะต้องทำการดาวน์โหลดแอ ปพลิเคชั่น เป๋าตัง เพื่อยืนยันตัวตนให้เป็นที่เรียบร้อย เพื่อรอรับเงินเราชนะเข้าผ่านแอ ปฯ เป๋าตัง

ขณะที่กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่ทางรั ฐบาลมีข้อมูลอยู่แล้ว เนื่องจากเคยสมัครเข้าร่วม โครงการคนละครึ่งและเร าเที่ยวด้วยกันม าก่อน ในวันที่ 18 ก.พ. 64 ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 3 ทางรั ฐบาลจะโอนเงินเราชนะเข้างว ดแรกจำนวน 2,000 บาท

ประชา ชนที่ได้รับสิทธิเราชนะแล้วนั้น อย่าลืมที่จะเ ข้าไปกดยืนยันสิ ทธิผ่านทางแอปพลิเคชั่นเป๋าตังให้เรียบร้ อยโดยเงินจำนวน 2,000 บาท ที่ทางรั ฐบาลโอนให้ในวันพรุ่งนี้

ซึ่งประชาชนส ามารถเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 6 โมงเช้ าเป็นต้นไป ไม่จำกัดจำนวนเงิ นที่ใช้ใน แต่ละวัน และสามารถใช้เงิ นทั้งหมดได้ไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.64 ใช้จ่ายได้กับร้านที่เข้ าร่วมโครงการคนล ะครึ่ง และโคร งการเราชนะทั้งหมด

ขอบ คุณ กรมปร ะชาสัมพันธ์