กรุงไทย ตอบแล้ว เรื่องโอนเงินเราชนะและกดเป็นเงินสด

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชา วโซเชีย ลค่างติ ดตามและต้องบอกว่า หลังสถาณกา รณ์ รอบที่ 2 ที่ ผ่านมา บางบริษัทบางกิจการได้ปิดตัวลง ในส่วนข องตรงนี้ได้รับผลกร ะทบ กันทั่วหน้าทั่วประเทศ ทั้งภาครั ฐและเอกชน (ขนาดอเมริกายังแ จกเงินช่ วยเหลือเหมื อนไทยเลย)

ในส่วนของตรงนี้ ทางรั ฐบาลได้ ออกมาตราการช่ วยเหลือหลายม าตรการ ซึ่งล่ าสุดคือเราชน ะนั้นเอง ซึ่ง เพราะว่าอะไรหล ายอย่างตอนนี้ คือในส่วนราคาค่ าอาหารของใช้ เพื่ออุปโภคบริโภคต่างๆ

ซึ่งอาจมีผู้เอาเปรี ยบฉวยโอกาศขึ้ นราคากัน (แปลกเนาะเห็นหลายอย่างและขึ้นทีไรไม่ย อมลงซะด้วย เหมือนค่ารถเม ย์เลย น้ำมันลงค่าร ถดันไม่ล งตาม) ก็เลยมีก ฏของการใช้วงเงิ นมาต รการกัน

โดย หลายท่านอาจสงสันกันว่าเราจะนำเงิ นตรงนี้ออกมา ใช้ได้ไหม  ตรงนี้เรามีคำตอบมาให้ พร้อมมาพิจรณากัน

ล่ าสุด หลังจากที่โครงก ารเราชนะ แจกเงินง วดแรก จำนวน 2,000 บาท ตั้งแต่วั นที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา ผลปรากฏว่า มีหลา ยคนเข้าไปเช็กผลการรั บเงิ นผ่านแอ ปฯ เป๋าตัง

จนทำให้แ อปฯ ล่ม ทำให้ใช้เงิ นในโครงการไม่ได้ จนเกิ ดคำถามขึ้น มาว่า สามารถถ อนเป็นเงินสดมาใช้งานได้ไ หม เ พราะถ้าเป็นเ งินสดจะสะดวกกว่า

โด ยเรื่องนี้ ธนาคา รกรุงไทย ได้ตอ บคำถามแล้วว่า ไม่ สามารถโอนเงิ นจากเราชนะ ออกมาเป็นเงิ นสดได้ ใช้ได้แต่การซื้ อสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่เข้าร่ วมโครงการเ ราชนะ เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง และร้านธงฟ้า

หรือใช้จ่ ายบริการอื่น ๆ ตามที่กำหนดเท่านั้น เช่น การซื้ อตั๋วคมนาคมต่าง ๆ ที่ไม่ใช่เครื่องบิน

ร ถเมล์ ดูวิธีการใช้งาน

ร ถไฟฟ้า BTS, MRT ดู วิธีการใช้งาน

ร ถ ไฟ, ร ถทัวร์ บขส. ดูวิธี การใช้งาน

อย่างไรก็ตา ม ก็มีหลายคนพย ายามหาวิธีถอนออกมาเป็นเงิ นสด ด้วยการให้ร้านค้ารับแลกเ งิน ถือเป็นการทุจริ ต ซึ่งท างกร ะทรวงการคลังก็ออกมาเตือนแล้ว

ว่า ทางกร ะทวงการค ลัง จะมีการตร วจสอ บและดำเนินค ดีท างกฎห มายในปร ะเด็นนี้ ถ้าหากพบว่าทำผิ ด จะระงับการใช้แอปฯ ของร้านค้า และงดการจ่ายเงินให้กับร้านค้าทันที อีกทั้งจะมีก ารด ำเนินการตามก ฎหม ายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ส่วนกรณีการลงทะเบียนเราชนะ สำหรับกลุ่มคนไม่มีโท รศัพท์มือถือ มีปัญหาที่พบคือ ประชาชนไม่เข้าใจขั้นตอ นการลงทะเบียน และก็ไม่เข้าใจว่า บัตรปร ะชาชนที่ตัวเองมีอยู่ เป็นแบบสม าร์ตก าร์ดหรือยัง

เพราะมีหลายคนที่พอถึงคิว กลับเป็นบัตรรุ่นเก่า ต้องไปทำบัตรปร ะชาชนใหม่ก่อน ถึงกลับมาลงทะเบียนได้ ทำให้หลายคนถ อดใจ มองว่ายุ่งย าก