ถึงช่วงสุดท้าย ปิดฉาก เราชนะ เงิน 7,000

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสำคัญ ที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจและติดตาม ซึ่ง ใน ระยะเวลา ของสถาณก ารณ์ c19 ที่ผ่านมานั้นส่งผ ลหลายๆอย่างในเรื่องค่าใช้จ่ าย ของหลายๆคน

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่า บางกิจการ หรือบางบริษัทที่ ได้ รับปัญหาผลกระทบต่างๆจากสถาณก ารณ์รอบ 2 นั้น แต่ในช่วงที่ประเทศไทยของเรากำลังจะก้าวผ่านไป ทั้งนี้ก็ยังมีปัญหาด้านค่าใช่จ่ายสำหรับหลายๆคนอยู่ดี

ตรงนี้ทางรัฐบาลได้ออกม าตรการหลายมาตรการเพื่อช่ว ยเหลือ ประชาชน ใน่ส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้ประชาชนผ่านพ้นตรงนี้ไป หลายม าตรการ ทั้งคนละครึ่ ง เราไม่ทิ้งกัน ต่างๆ

ซึ่งไม่ว่าจะดเป็นพ่อค้า แม่ค้า เกษตรกร รวมไปถึง ลูกจ้างและพนักงานประจำ ตรงนี้ ได้รับผลกระทบเหมือนๆกัน โดยที่บางร้านค้า บางบริษัทบางจิการ ทั้งนี้ม าตรการที่ช่วยเหลือให้กับประชาชนทุกคนได้เยอะมากตรงนี้คือ เราชนะนั้นเอง

ล่าสุดวันที่ 19 มีนาคม 2564 โครงการเราชน ะ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเยียวย าผลกร ะทบของcv-19 ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ ายแล้ว

โดยผู้มีรายได้น้อยที่ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (บัตรคนจน) จะได้รับเงินเยี ยวย า เราชนะ 2 งวดสุดท้าย ในปลายเดือนนี้ ผู้มีรายได้น้อยที่มี บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจน 14 ล้านคนทั่วประเทศ จะได้รับวงเงิ นเยียวย าcv-19

จากโครงการเราชนะจำนวน 8 งวด งวดละ 675-700 บาทตามประเภทผู้ถือบัตรฯ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บ าทต่อปี จะได้รับวงเงิ นเยียว ยาเราช นะ 675 บาทต่องวด

กลุ่มที่ 2 ผู้มีร ายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงิ นเยียวยาเราชนะ 700 บาทต่องวด


วงเงินเราชน ะเริ่มโอนเข้าบั ตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐงวดแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

และโอนต่อเนื่องทุกวันศุกร์ จนครบ 8 งวด โดยปัจจุบันมีการโอนเงินไปแล้ว 6 งวด

เหลือวงเ งิน 2 ง วดสุดท้ายจะโ อนเข้าบัตรฯ ในปลายเดือนนี้ ได้แก่

วันที่ 19 มีนาคม 2564 วงเงินเราชน ะงวดที่ 7 โอนเข้ าบัตรค นจน

วันที่ 26 มีนาคม 2564 วงเงินเ ราชนะงวดที่ 8 หรืองวดสุดท้าย โอนเข้าบัตรคนจน

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือบัตรคนจ นบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ไม่ต้องรีบใช้วงเงินให้หม ดภายในเดื อนมีนาคม 2564

เพราะวงเงินเราชนะสาม ารถสะสมอยู่ในบั ตรฯ ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หลังจา กจะตัดวงเงิ นทันทีหากใช้ไม่หมด