ธ.ก.ส. พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างติดตามและต้องบอกว่า ในส่วนสถานการณรอบนี้ หลายคนหลายอาชีพได้รับผลกระทบกับแบบทั่วหน้า ไม่ว่าจะเป็น พนักงานประจำลูกจ้างช่วคราวพ่อค้าแม่ค้าโดยเฉพาะเกษตรกร ต่างใด้รับผลกระทบในเรื่องค่าใช่จ่ายอย่างหมดทั่วหน้า

ล่าสุด นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ (ธ.ก.ส.) ได้เปิดเผยว่า

จากสถานการณ์การแพร่ ร ะ บ า ด ของ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า 2019 หรือ โ ค วิ ด – 1 9 จนมียอดผู้ ติ ด เ ชื้ อ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้รัฐบาลเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์การแพร่ ร ะ บ า ด

โดยได้จำกัดการเคลื่อนย้ายของประชาชนและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้ตอนนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบทั้งผู้ประกอบการ

และสถาบันเกษตรกร เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องของผู้ได้รับผลกระทบ

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายกระทรวงการคลังที่มอบหมายให้ธนาคารของรัฐ รวมถึง ธ.ก.ส. ดำเนินมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ร ะ บ า ด โ ค วิ ด – 1 9 ตามความสมัครใจ ให้กับลูกค้าเกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการ

และสถาบันเกษตรกร โดยพักชําระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ถึงกําหนดชําระอย่างน้อย 2 เดือน นับจากงวดชําระเดิม

โดยผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมโครงการได้ผ่านช่องทาง LINE Official : BAAC Family เว็บไซต์ https://www.baac.or.th และ Call Center 02 555 0555 หรือที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 และสำหรับลูกค้าเกษตรกรและบุคคล ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564

ขอขอบคุณที่มาจาก: ธกส BAAC Thailand