บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันนี้เงิน เราชนะ เข้าแล้ว อย่าลืมไปเช็ก

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซ เชียล ต่างติ ดตามและต้อง บอกว่า  ในช่วงหลังสถ าณกา รณ์ที่ผ่าน มารอบ 2 นี้  คนเกือยทั้งประ เทศได้รับผลก ระทบกั นทั่วหน้า

ไม่ว่า  ภาครัฐหรือเอกช นรวไปถึงเชิงพานิชย์ บางบริษัทบางกิจการได้ปิดตัวลง ตรงนี้ ทางรั ฐบ าลได้มีกาออกมาตรการช่วยเหลือ  หลาย มา ตรก ารซึ่งล่าสุดนั้นก็คือ เราชนะ นั้นเอง

กลุ่มผู้ถือบัตร ส วัสดิการแห่งรั ฐ บัต รคนจน เงิน เราชนะ งวดแรก เข้า แล้ว โดยคลัง จ ะโอนเงินทุกวันศุกร์  จนวงเงินสิท ธิ์ครบ 7,000 บาท

ซึ่ง สามารถใช้จ่ ายได้จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564 น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการค ลัง รักษาราชการแท นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะ โฆษกกระทร วงการคลัง

เผยว่า ความพร้อมในการโอนวงเงินสิ ทธิ์ให้แก่ประชาชนก ลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ครั้งแรกในวันนี้ 5 ก.พ. 2564 ซึ่งจะได้รับวงเงินสิท ธิ์เป็นรายสัปดา ห์ทุกวันศุกร์ จนวงเงินสิท ธิ์ครบ 7,000 บาท (ได้รั บวงเงินเพิ่มจำนวน 5,400 บาท

บัตรคนจนเงินเข้าแล้ววันนี้

สำหรับกลุ่ มผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่ อปี และ 5,600 บาท สำหรับกลุ่ มผู้ถือบัตรฯ ที่มีร ายได้เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี)

โดยกลุ่มผู้ถื อบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ สามารถสะสมวงเงินสิ ทธิ์ดังกล่าว และสามารถใช้จ่ายผ่านบัต รสวัสดิการแห่งรั ฐได้ จนถึ งวันที่ 31 พ.ค. 2564

โดยกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ สามารถตร วจส อบวงเงินสิทธิ์คงเหลือได้ที่เค รื่องกดเงินอั ตโนมัติ (Cash Machine หรือ ATM) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทย) หรือเครื่องรูด บัตร (Electronic Data Capture: EDC) ที่ร้านค้าธงฟ้าราคาปร ะหยัดพัฒนาเศรษฐกิจ ท้องถิ่น

ทั้งนี้ ผู้ประกอ บการร้านค้าในกลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่มแ ละร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไปส ามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเราชน ะได้ทางเว็บไซต์ www.ค นละครึ่ง.com

หรือติดต่อที่สาขาของธ นาคารกรุงไทย สำหรับผู้ให้บ ริการรายย่อยที่มีส ถานประกอบการเป็นห ลักแหล่งและตรวจสอบได้หรือบ ริการขนส่งสาธารณะ สามารถสมั ครเข้าร่วมโครงการเราชน ะได้ทางเว็บ ไซต์ www.เราชนะ.com หรือติดต่อที่สาข าของธนาคารกรุงไทย.

รายละเอีย ดการรับสิทธิ

ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ใช้วงเงินสิทธิเราชน ะผ่านบัตรสวัสดิการเท่ านั้น ไม่ สามารถใช้ผ่านแอปฯเป๋าตังได้ เ ริ่มใช้จ่ายตั้งแ ต่วันที่ 5 ก.พ. 2564 (สามารถส ะสมใช้ได้ถึงวั นที่ 31 พ.ค. 2564)

อย่างไรก็ตามวันนี้มีเงินเข้าอย่าลืมไปเช็กกันนะครับ