ออมสินใจดี เปิดลงทะเบียนสินเชื่อไทรทอง ยืมได้ 300,000 ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน ได้ทุกอาชีพ

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ ในช่วงเวลานี้เชื่อว่ามีใครหล ายคนต่างต้องการเงินด่วน เพื่อมาช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพหลายคนที่ต้องการเงินมาหมุนเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตต่อไปได้ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้

วันนี้เราจึงมีอีกหนึ่งตัวเลือกทางด้านการเงิ นมาฝากให้กับผู้ประกอบอาชีพทั่วไป และประชาชนทุกคน ได้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจที่จะยืมเงินจากสถาบันการเงิน ที่เปิดให้ลงทะเบียนอยู่หลายแห่ง

สำหรับสินเชื่อ ไทรทองอเนกประสงค์ ของธนาคารออมสินนี้ เป็นสินเชื่อให้ยืมเงิน สำหรับการใช้จ่าย ซื้อของ ค่ารักษาพยาบาล และอื่นๆอีกมากมาย สำหรับทุกคน

จุ ดเด่น

สำหรับสินเชื่อ ไทรทอง อเนกประสงค์ของธน าคารออมสิน ที่ได้มีการเปิดให้สมัคร เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ และไว้ใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค) แบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้

 1. ก รณีมีความประสงค์จะใช้บุคคลค้ำปร ะกัน สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ออมสินให้กู้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท
 2. กรณีมีความประสงค์จะใช้หลักท รัพย์ค้ำป ระกัน สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ออมสินให้กู้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท โดยหลักเกณฑ์ ดังนี้ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคารไม่เกิน 85% ของราคาประเมินห้องชุดไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดินดอกเบี้ย สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ออมสินเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

รา ยละเอียด สินเชื่อเงินให้กู้ยืม

โดยมีระยะเวลาในการผ่อ นชำระ ได้ไม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินครั้งแรก และดอกเบี้ยงวดแรกตามสัญญา โดยใช้หลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

 1. สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ไม่เกิน 300,000 บาท ภายในระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี
 2. สินเชื่อเงินให้กู้ยืม เกิน 300,000 บาท ภายในระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 25 ปี

คุณสมบัติส มัคร

 1. ต้องเป็นบุ คคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 2. สามาร ถกู้ได้ตั้งแต่ อายุ 20 ปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกิน 65 ปี ของระยะเวลาที่ต้องชำระเงินคืนเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้

กรณีใช้บุคคลค้ำปร ะกัน สินเชื่อเงินให้กู้ยืม

สำหรับกรณีใช้บุคคลค้ำป ระกัน สามารถใช้ได้มากกว่า 1 คน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. มีอายุครบ 25 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำปร ะกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
 2. มีถิ่นที่อยู่แน่นอ นสามารถติดต่อได้

มีเงื่อนไขอย่ างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 1. ข้าราชก ารที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป เป็นพนักงานองค์กรของรัฐ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่พนักงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป
 2. สำหรับพนักงานบริษัทเอกชน ต้องเป็นบ ริษัทที่มีความมั่นคงและมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป หรือผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ที่มีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท ต่อเดือน

กรณีใช้ที่ดิ น หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ออมสิน มีหลักเกณฑ์ดังนี้ให้ใช้บุคคลค้ำประกั นได้มากกว่า 1 คน โดยผู้ค้ำปร ะกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. เป็นของผู้กู้หรือบุ คคลอื่น
 2. ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆตามความจำเป็น และมีทางสาธา รณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก