เพิ่มอีก 3 จังหวัด เปิดรายชื่อ จังหวัด ห้ามออกจากบ้าน

เป็นเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างติดตามและต้องบอกว่าตามนั้นครับ วันที่ 18 กรกาคม 2564 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 28) ซึ่งลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า

เมื่อได้มีการประเมินสถานการณ์ภายหลังการมีผลใช้บังคับของข้อกำหนด (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 ก.ค. 2564 ปรากฏว่ายังไม่อาจชะลออัตราการเพิ่มของจำนวนผู้ติดเชื้อและจำนวนผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังอาการโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สูงอายุ

ผู้ป่ว ยโร คเรื้ อรัง และกลุ่มผู้ป่วยโร คทางเดินหำยใจในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาคหลายจังหวัดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มต่อเนื่อง ซึ่งมักเป็นการติดเชื้อจากการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในครอบครัว และชุมชน

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการและการบังคับใช้อย่างจริงจังเพิ่มเติมขึ้นจากข้อกำหนดที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้า เพื่อเร่งแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลายลงโดยเร็วที่สุด

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น 13 จังหวัด

1. กรุงเทพมหานคร

2. จังหวัดฉะเชิงเทรา

3. จังหวัดชลบุรี

4. จังหวัดนครปฐม

5. จังหวัดนนทบุรี

6. จังหวัดนราธิวาส

7. จังหวัดปทุมธานี

8. จังหวัดปัตตานี

9. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

10. จังหวัดยะลา

11. จังหวัดสงขลา

12. จังหวัดสมุทรปราการ

13. จังหวัดสมุทรสาคร