เอกสารให้พร้อม บัตรคนจน ลงทะเบียนรอบใหม่ ประจำปี 64

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาว โซเ ชียลต่างติ ดตาม และต้องบอ กว่า ในช่วงเวลนี้ ประเท ศไทยของเราได้รับ ผลกระทบกันมากเลย หลังจากดสถาณการณ์ รอบ 2 ทำให้ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับผลกระ ทบกันทั่วหน้า ไม่ว่าจะเป็น ธรุกิจส่วนตัว ห รือ พนักงานประจำบา งกิจการถึงขนาดปิ ดตัวลง

ซึ่งทางรัฐบาลได้ทำการออกมาตรการช่วยเหลือห ลายมาตรการ ล่าสุ ดก็จะเป็นเราชนะ และที่กำลังจ ะเปิดอีกก็คือเรารักกัน  โดย ในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น ทุกมาตรการที่ผ่านมาจะได้รับสิทธิ์เป็กลุ่มแรก

ทั้งนี้กำลังจะมีการเปิดให้ทำ บัตรสวัส ดิการแห่งรั ฐรอบใหม่อีกครั้วนึ่ง  โดยลงทะเบียนร อบใหม่ ประจำปี 64 ได้กำลังจะเริ่มแล้ว ตรงนี้เราได้นำเงื่อนไขมาฝากกั น

ล่าสุด เงื่อนไขการสมัครบัตรคน จนรอบใหม่

ผู้สมัครต้องเป็น คนสัญชาติไท ยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ผู้สมัครที่ว่างงาน หรือมีราย ได้ส่วนบุคคลต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

ผู้สมัครต้องไม่มีทรัพย์สินทางการเ งิน เช่น เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน , สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้

ผู้สมัครถ้ามีทรัพย์สินทางการเ งินดังข้ างต้น จะต้อ งมีจำนวนรว มทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทเท่านั้น

ผู้สมัครต้องนำรายได้ต่อครัว เรือน นำมาปร ะกอบการพิจารณาด้วย

ผู้สมัครใดมีรถยนต์ จะถูก นำมาพิจารณาประ กอบ หากมีรถยนต์มากถึง 2-3 คัน ถือว่าไม่สมควรได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้สมัครที่มีห รือถือบัตรเครดิตอยู่ในมือ จะถูกนำมาพิจารณาประกอบ เพราะตา มปกติคนที่มีบัตรเครดิตตามเ งื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน เท่ากับว่า มีรายได้ต่อปีเกินกว่า 100,000 บาทต่อปี

เพิ่มเติมจากการที่ทางกระทรวงการค ลังออกมาระบุว่า จะมีการปรับคุณสมบัติของผู้ล งทะเบียนบัตรฯ ใหม่ เพิ่มเติมคือ จะพิจารณาจากรายได้รวมทั้งครอบครัว หารด้วยจำนวนสมาชิกในครอบครัว ซึ่งต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยเกณฑ์การพิจารณารูปแบบใหม่นี้อ อกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันผู้ที่ไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด แต่มีฐานะทางบ้านและ ครอบครัวดีเนื่องจากได้รับการเลี้ยงดูจากลูกหลาน หรือบุคคลอื่ นๆในครอบครัว เพื่อที่จะได้ทราบว่าใครจนจริง ใครจนไม่จริง สำหรับผู้ถือบัตรฯ อยู่แล้ว จะได้รับสวัส ดิการขั้นพื้นฐานจากบัตรฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริ โภค, ค่าใช้จ่ ายในการเดินทาง และค่าก๊าชหุงต้ม โดยกระทรวงการคลังได้ของบประมาณในปีงบประมาณ 2564 ไว้ อยู่แล้ว ดังนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องกังวลว่า จะไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว

สถานที่สำหรับลงทะเบียนสมัครบั ตรคนจนรอ บใหม่ประจำปี63-64

หากทางรัฐบาลกำหนดวันลงทะเบี ยนบั ตรคนจนรอบใหม่ ภายในไตรมาสที่ 4 หรือระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 ได้แล้วท่านที่สนใจ สามารถเดินทางไปสมัครได้ ตามสถานที่ดังนี้

ธนาคารออมสิน ทุกส าขาทั่วประเทศ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกส าขาทั่วประเทศ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ

สำนักงาน คลัง จังหวัด 76 จังหวัด

สำนักงานเขตก รุงเทพมหานคร 50 เขต

เอกสารสำหรับล งทะเบียนสมัครบัต รคนจนรอบใหม่

บัตรประช าชนตัวจริงของผู้ ลงทะเบียนแบบ Smart Card

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาหน้าบัญ ชีเงินฝากธน าคารของผู้ลงทะเบียน

สำเนาบัต รประชาชนผู้รับอุป การะ(ถ้ามี)

ใบมอ บอำนาจกรณี ที่ตัวเองมาไม่ได้

บัตรประช าชนของผู้รับ มอบอำนาจ

สำเนาบัตร ประ จำตัวผู้พิการ (ถ้ามี)

สำเนาเอก ส ารการ ลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกร (ถ้ามี)

ใบรับรองแ พทย์

สำเนาหน้าบั ญชีเ งินฝากธนาคารของผู้ดูแล