ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรคนจน

สำหรับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่้งรัฐนั้นถือได้ว่า เป็นอีกหนนึ่งมาตรการที่ช่วยเหลือได้หลายๆคนเลย ในส่วนของตรงนี้จ้องบอกว่า เปลี่ยนเพื่อความสะดวกสบาย คลังเผย บัตรคนจนรอบใหม่ ใช้ผ่านบัตรประชาชนแทนบัตรคนจน รอ สศค.เคาะเกณฑ์ รายได้ครอบครัวไม่เกิน 2 แสนบาท

ล่าสุด นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์แบบใหม่ หรือสมาร์ทการ์ด แทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ให้รอบคอบอีกครั้ง เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้ตรงจุดมากที่สุด โดยให้นำรายได้ของครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท มาคำนวณด้วยจากเดิมพิจารณารายได้ตัวบุคคล

เรามีความตั้งใจอยากให้แล้วเสร็จภายในปีนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ซึ่งที่ประชุมได้ให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปตรวจสอบหลักเกณฑ์ และข้อจำกัดต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แล้วมาหารือร่วมกันอีกครั้ง หากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยเร็วที่สุด นายสันติกล่าว

สำหรับคุณสมบัติผู้ถือบัตรคนจนเดิม ดังนี้ เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตร ตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท

ขณะเดียวกันต้องไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย ถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดิน จะต้องมีบ้านหรือทาวเฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร ส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยมีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร มีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

ยกตัวอย่างการคำนวณรายได้ครอบครัวคือ สามี มีรายได้ 150,000 บาท ภรรยา มีรายได้ 50,000 บาท รวมกันแล้ว 200,000 บาท

ถือว่าสามีและภรรยามีรายได้เกินคนละ 100,000 บาท แต่ถ้ามีลูกอายุต่ำกว่า 18 ปี 1 คน ก็นำรายได้มารวมกันแล้วหาร 3 คน คือพ่อ แม่ ลูก รวม 200,000 บาท หารแล้วเหลือคนละ 66,666 บาท ผลคือ สามีไม่ได้บัตรคนจน แต่ภรรยาได้บัตรคนจน เพราะเข้าเกณฑ์เป็นผู้รับสิทธิบัตรคนจน เพราะรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ขณะที่สามี หรือพ่อ รายได้เกิน 100,000 บาท ตั้งแต่เริ่มแรก ส่วนลูกไม่ได้ เพราะอายุต่ำกว่า 18 ปี นายสันติกล่าว