Krungsri iFIN ให้ยืม 1,000,000 ผ่านมือถือ

เป็นอีกหนึ่งโครงการสินเชื่อดีๆ ที่มีคนเข้ามาสนใจกันมากในเวลานี้ หลังจากสถาณการณ์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น พ่อค้าแม่ค้าพนักงานประจำ และลูกจ้างเจ้าของกิจการ และชาวสวนชาวนาเกษตรกรได้รับผลกระทบกัน ทั่วหน้า

ซึ่งหลายๆกิจการหรือบริษัทต้องหยุดชั่วคราว หรือหยุดแบบถาวร แต่ทว่าตรงนี้เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังจะผ่านพ้นเรื่องราวอันแย่นี้กันไป โดยจะเป็นช่วงที่หน้าลงทุนอะไรสักอย่าง หรือเพิ่มเติมขยายอย่างยิ่ง น้ำขึ้นให้รีบตัก

ทั้งนี้ โอกาสไม่รอท่า กการเวลาไม่รอใคร สำหรับผู้ที่กำลังมองหาในส่วนของวงเงินเพื่อ จับจ่ายใช้สอยสักก้อน หรือลงทุนเพิ่มเติมในตอนนี้ เพื่อลดความเสี่ยงตรงนี้ดีกว่าแน่นอน ถ้าวงเงินก้อนนั้น เป็นสินเชื่อ ของ ธนาคารกรุงศรี ผู้นำด้านสินเชื่อในเครือ MUFG

เฉพาะการยื่นกู้ผ่าน Krungsri Mobile App โดยนับจากวันที่ธนาคารได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียดดอกเบี้ยต่ำกว่าปกติสูงสุด 3% ดูรายละเอียด วงเงินสูง 1 ล้านบาทหรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

หมายเหตุ
การคำนวณรายได้, ภาระหนี้, การอ นุมัติวงเงิ นสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่ อของ ธนาคาร
ธนาคารไม่มี นโยบายเรียกเ ก็บค่าใช้ จ่ายสำหรับการอนุมั ติสินเชื่ อบุคคลจากลูกค้าแต่อย่างใด กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้ างเรียกเก็บค่ าดำเนินการดังกล่าว

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ
1 กรอกแบบฟอร์มขอ สินเชื่ อ และอัปโหลดเอกสาร
2 รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งวงเงินอนุมั ติที่จะได้รับ
3  รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อนัดหม ายลงนามเอกสาร
4 รับเงินโอนเข้าบัญชี

คุณสมบัติเบื้องต้นข องผู้สมัคร
1. อายุ 20 – 59 ปี
2. รายได้เป็นไปต ามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรี อยุธยา
3. พนักงานที่มีรา ยได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15, 000 บา ทขึ้นไป
4. กรณีที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 15,0 00 – 20,000 บ าท สงวนสิทธิ์พิจารณาเฉ พาะลูกค้าเก่า
5. ที่เคยได้รับ อ นุมัติสินเชื่ อ ส่วนบุคคลธนา คารกรุงศรีอ ยุธยา  จำกัด (มหาชน) ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560
*ตามเกณฑ์ข องธนาคารแห่งประเทศไทย
6. เจ้าของกิจ การมีรายได้รับหรือยอดข ายต่อเดือนเฉลี่ย ขั้นต่ำ 200,000 บา ทขึ้นไป
7. อายุการทำงาน/อายุกิ จการ นับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแ ต่ 1 ปีขึ้นไป
8. มีหมายเลขโทรศัพ ท์ที่ติดต่อ ได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน


เอกสาร ที่ต้องจัดเตรียม
1. กรณีพนักงานที่มีรายได้ประจำ
2. รูปถ่ ายบัตรประชาชน
3. รูปถ่ายสลิปเ งิน เดือนฉบับล่าสุด หรือห นังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงิ นเดือน ตำแห น่ง และอายุงาน (กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเ งินเดือน ขอรูปถ่ายสลิปเงิ นเดือนล่าสุดย้อ นหลัง 2-6 เดือน)
4. รูปถ่ายบัญชีเงินฝากที่ เงิ นเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน ขอรูปถ่ายบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 12 เดือน)

กรณีเจ้าของกิจการ
1. รูปถ่ ายบัตรประชาชน
2. รูปถ่า ยหนังสือรับรอ งบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถื อหุ้น (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)
3. รูปถ่ ายบัญชีเ งินฝ ากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่ วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)
4. รูปถ่า ยใบทะเ บียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)

รายละเอียด อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยแบ บมีกำหน ดชำระคืนแน่นอน สินเ ชื่อเ งินก้ อนโอนเข้าบัญชี – Installment Loan

สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ

สำหรับเจ้าของกิจการ

อัตราดอกเบี้ยแบบมีกำหนดชำระคืนขั้นต่ำ วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน – Revolving Loan

เงื่อนไขการรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
อัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีของธนาคารกรุงศรีอยุธยา / มีอายุงา น 1 ปีขึ้นไป / มีรายได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารก รุงศรีอยุธยาเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็ นไปตามประกาศของธนาคาร
วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรา ยได้เฉลี่ยต่อเดือนแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท สำหรับพนักงานที่มี รายได้ประจำและสำหรับเจ้าของกิจการ
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยก เลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไ ม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ
*การคำนวณรายได้, ภาระหนี้, การอนุมัติวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณ าสินเชื่อของธนาคาร
**ธนาคารไม่มีน โยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลจากลูกค้าแต่อย่างใด กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเรียกเก็บค่าดำเนินการดังกล่าว

ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ Krungsri iFIN ง่ายๆ ผ่าน KMA
ยื่นกู้สินเชื่อ Krungsri iFIN ด้วยตนเองผ่าน KMA-Krungsri Mobile App สะดวก ทุกที่ทุกเวลา รับเงินก้อนใหญ่ รู้ผลไวภายใน 1 วัน นับจากการยื่นเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ รับดอกเบี้ยถูกกว่าปกติสูงสุด 3% ทุกวงเงินทุกเดือน ขั้นตอนการสมัครง่ายๆ ดังนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ KMA
เลือก Apply Loan / Credit Card

2. เลือกสินเ ชื่อส่วนบุคคล
Krungsri iFIN

3. กดปุ่ม “คำนวณสินเ ชื่อ”
KMA

4. กรอกรายละเอียดข้อมูล
การทำงานและเงิ นเดือน

5. เลือกวงเงินและระยะเวลา
ในการผ่อนชำระตามที่ต้องการ
และกดปุ่ม “สนใจ สมัครสินเ ชื่อ”

6. ศึกษาขั้นตอนการสมัคร
และกดปุ่ม “ถัดไป”
เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการส มัครKMA

7. กรอกรหัส 12 หลัก ด้านหลังบัตรประจำตัวประชาชน

8. ตรวจสอบข้อมูลของท่าน
หากข้อมูลไม่ตรง กรุณากดปุ่ม
“กดที่นี่” เพื่อให้เจ้าหน้า ที่ติ ดต่อกลับ

9. กรอกข้อมูลพื้นฐ านให้เรียบร้อย
และก ดปุ่ม “ถัดไป”

10. กรอกข้ อมูลที่อยู่อาศัย
และเลือกที่อยู่จัดส่งเ อกสาร
และกดปุ่ม “ถัดไป”

11. กรอกข้ อมูลรายได้
และอาชื พปัจจุบัน และ
กดปุ่ม “ถัดไป”

12. กรอกข้ อมูลบัญชี
ธนาคาร “สำหรับเงินสินเชื่อ”
และกดปุ่ม “ถัดไป”

13. ถ่ายรูปเอกส ารประกอบการ
สมัครสินเชื่อ โดยก ดที่สัญลักษณ์รูป
กล้องถ่ายรูป เพื่อเริ่มถ่าย

14. อ่านข้อแนะนำในก ารถ่ายรูป
และกดปุ่ม “ถัดไป” เพื่ อเริ่มถ่าย

15. ทำการถ่า ยรูปเอกสาร

16. กดปุ่ ม “ถัดไป” เพื่อ
ดำเนินก ารต่อ

17. ถ่ายรูปเอกส ารที่ขึ้นแสดงทั้งหมด
เสร็ จแล้ว กดปุ่ม “ถัดไป”

18. เช็ครายล ะเอียดต่างๆ และติ๊ก
เลือกข้อยิ นยอมต่างๆ แล้ว
กดปุ่ม “ถัดไป”

19. อ่านคำแ นะนำ
และก ดปุ่ม “ตกลง”

20. อ่าน แล ะเช็ครายละเอียดต่างๆ
และกดปุ่ม “ยินยอม”เพื่ อยอมรับ
เงื่อนไข และข้ อตกลง

21. กรอกรหั ส OTP 6 ตัว ที่ได้รับ

22. การสมั ครสำเร็จ กดปุ่ม
“กลับสู่หน้าหลัก”

สอบถาม ข้อมูลเพิ่ มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธย า จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตย านนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร 1572
หรือที่เ ว็ปไซต์  https://www.krungsri.com/th/personal/loans/personal-loans/revolving-loan/ifin-apply-kma