ทำถุงกำลังใจ จากเงินเดือนนายกฯ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างติดตามและต้องบอกว่า เดินหน้าช่วยประชาชนต่อเนื่อง คือเรื่องที่ดีของผู้นำ ล่าสุด วันที่ 21 ส.ค.64 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยถึงการส่งมอบ ถุงกำลังใจ แก่กลุ่มเปราะบาง ซึ่งได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิ กา ร คนเ ร่ร่อ น คนไร้บ้าน กลุ่มผู้ป่ว ยติ ดเตีย ง และผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนผู้ที่มีความเสี่ย งสูงที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19

ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้จัดทำ ถุงกำลังใจ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวิกฤต CV-19 นอกเหนือจากมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐที่มีอยู่แล้ว

ทั้งนี้สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำเงินเดือนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่ร่วมบริจาค รวมถึงทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำเงินเดือนที่บริจาคเข้าบัญชี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหา CV-19 มาดำเนินการจัดทำ ถุงกำลังใจ

เพื่อส่งมอบให้แก่กลุ่มเปราะบางดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีภาคเอกชนและประชาชนได้บริจาคเพิ่มเติม เพื่อแสดงน้ำใจร่วมกับภาครัฐและนายกรัฐมนตรี ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวิกฤต CV-19 ด้วย

ถุงกำลังใจ บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิต อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง เจล หน้ากากอนามัย และสมุนไพรฟ้าทะลายโจ ร มอบให้แก่กลุ่มเปราะบาง ซึ่งได้ดำเนินการแจกจ่ายแล้วใน 50 เขตพื้นที่

ตั้งแต่วันที่ 4-19 สิงหาคม 2564 รวมเป็นจำนวน 5,000 ราย แบ่งเป็นการส่งมอบจากการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ปลัดกระทรวง พม. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และอาสาสมัคร ใน 26 เขต จำนวน 2,800 ราย และส่งผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทยไปยัง 24 เขต จำนวน 2,200 ราย

และจะแจกจ่ายเพิ่มเติมอีก 1,800 ราย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งหมดประมาณ 6,800 ราย ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และจะพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือด้านอื่นๆต่อไป

ปัจจุบัน บัญชี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหา CV-19 บริหารโดยคณะกรรมการ ฯ พิจารณาจัดสรรเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเปราะบาง และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

การช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต CV-19 เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่มีความห่วงใยและต้องการส่งกำลังใจให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในช่วงเวลาวิกฤตขณะนี้ นายอนุชา ฯ กล่าว

 

อย่างไรก็ตาม เงินเดือนนายกฯ และครม. ส่วนหนึ่ง จัดทำ ถุงกำลังใจ ส่งมอบให้กลุ่มเปราะบาง กว่า 6,800 ราย เพื่อช่วยประชาชนในภาวะวิกฤตนี้