เช็ ก ด่วน ราคา ท อง รับต้น สั ป ดาห์ วันจันท ร์ ที่ 21 มิถุน า ยน 64

สัปดาห์ที่ผ่า น มา ทำเอานั้นเก็งราคา ทอ ง ต่างลุ้นเป็นอย่างมาก หลังจากราคา ทอ ง เมื่อวัน เสา ร์ ที่ 19 มิ.ย. 64 ร่ว ง ลง มาแรงถึง 300 บาท จน หลา ย คนลุ้นให้ ทอ ง ลดต่ำให้ได้ถึง 20,000

แต่ดูท่าฝั น นั้นคงจะไม่มาถึงง่ายๆ เพราะล่า สุ ด วันนี้ เปิดตลาดเช้าราคา ทอ ง เริ่ม สุ ด สัป ดา ห์ ในวันจันทร์ที่ 21 มิ.ย. 64 เวลา 09.30 น. ราคา ทอ ง วันนี้ปรั บ ขึ้นมา แ ล้ว 100 บาท

ส่งผลให้ ทอ ง คำ แท่งรับซื้อ อยู่ ที่บา ท ละ 26,400  ขาย ออ ก อยู่ที่ 26,500 ส่วน ทอ ง รูป พร ร ณ รับซื้ออยู่ที่ 25,832.60 ขาย ออ ก อยู่ที่ 27,000 ราย งา น โดยสมาคมค้า ทอ ง คำ

รา คา ทอ ง วันที่ 21 มิ.ย. 64

ปรั บ ขึ้นมา แ ล้ ว 100 บา ท

ราคา ทอ ง รูป พ รรณ ขาย ออ ก บา ท ละ 27,000

รับซื้อ บา ท ละ 25,923.60

ราค า ทอ ง แท่ง ขาย ออ ก บา ท ละ 26,500

รับซื้อ บา ท ละ 26,400

ราคาซื้อขาย ทอ ง คำในประเทศ ช นิด 96.5% วันเสาร์ที่ 19 มิถุ น า ยน 2564 (ประกาศครั้งเดียว)

ราคา ทอ ง รูป พ ร รณ ขายออก บา ท ละ 26,900

รับ ซื้อ บา ท ละ 25,832.64

ราค า ทอ ง แท่ง ขายออก บา ท ละ 26,400

รับซื้อ บา ท ละ 26,300