ให้ไวเปิดลงทะเบียน เยียวยารอบใหม่ 3000 ต่อคน นาน 3 เดือน

สำรับ ในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมานั้นต้องยอมรับว่าหลายๆคนต่างได้รับผลกระทมบกันอย่างทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นพ่อค่าแม่ค่าเกษตรกร พนักงานปยระจำหรือชัวคราว ซึ่งในตอนนี้ประเทศไทยของเรากำลังจะกลับเข้าสสู่สถานการร์ปกติซึ่งสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบต่างๆโดยเฉพาะด้านค่าใช้จ่ายนั้น วินาทีนี้ต้อวบอกเลยว่า มาตรการต่างๆช่วยเหลือๆด้เยอะจริงๆ

เว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th เปิดให้นายจ้าง SMEs ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 3,000 บาทต่อหัวลูกจ้างแล้ววันนี้ (20 ต.ค. 64) เช็คเอกสารที่ต้องยื่นได้ที่นี่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ

โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้นายจ้างเพ่อรักษาการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาทต่อหัวลูกจ้าง ที่เป็นสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน (เดือน พ.ย. 64-ม.ค. 65) ให้กับนายจ้างเอกชนที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในระบบประกันสังคม (ฐานข้อมูลประกันสังคม ม.33 สถานะ Active) ที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ต.ค. 64

โดยที่นายจ้างจะต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่า 95% ในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ หากไม่สามารถรักษาระดับการจ้างงานให้ไม่ต่ำกว่า 95% จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น และกรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันที่ 16 พ.ย. 64 จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริงไม่เกินร้อยละ 5 ทั้งนี้นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ

 

กระทรวงแรงงานได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินโครงการส่งเสริม และรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เพื่อลดปัญหาการว่างงาน โดยให้นายจ้างรักษาระดับการจ้างงานเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างสัญชาติไทยในธุรกิจ SMEs เพื่อไม่ให้ถูกเลิกจ้าง ให้มีงานทำ มีรายได้ต่อเนื่อง

และได้รับโอกาสในการจ้างงานเพิ่มขึ้น รวมถึงเสริมสภาพคล่อง จสร้างความเข้มแข็งในธุรกิจ SMEs ให้ดำเนินกิจการต่อไปได้ โดยโครงการฯ นี้จะช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาการจ้างงาน ตลอดจนสร้างความแข็งแรงให้แก่สถานประกอบการขนาดเล็ก-กลางได้ถึง 394,621 แห่ง อุดหนุนค่าจ้างผู้ประกันตนสัญชาติไทยได้ 4,034,590 คน เป็นเงิน 36,311,310,000 บาท ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ ในเดือนที่ 2 และ 3 สูงสุด 201,730 ราย เป็นเงิน 1,210,380,000 บาท รวมงบประมาณที่จะช่วยเหลือธุรกิจ SMEs ทั้งสิ้น 37,521,690,000 บาท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับนายจ้างสถานประกอบการที่ต้องการร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.-20 พ.ย. 64 พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้

1 สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

2 กรณีมอบอำนาจแนบหนังสือมอบอำนาจ/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ

โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการอนุมัติเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ลงทะเบียน ผู้สนใจที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694