ติดกันอื้อ สั่งปิดโรงงานกลางเมืองชลบุรี

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจและติดตามตรงนี้ตั้องบอกว่า เป็นกำลังใจให้ครับ ยังไงต้องสู้กันต่อไป ขอใสห้มีัความคิดที่ตรงกัน และรัษาระเบีบยวินัยในการป้องกันเราต้องผ่าไปได้แน่นอน ล่าสุด

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.64 สถานการณ์ รอบ3 จ.ชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เผยพบผู้ติด รายใหม่ 71 ราย สะสม 4,072 ราย  รักษ า 944 ราย หาย 3,112 ราย

พ บคลั สเต อร์ตลาดใหม่ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี 14 ราย สัมผัสผู้ติดยืนยันในครอบครัว 11 ราย

บุคลากรทางการแพทย์ 1 ราย สัมผัสผู้ติดยืนยัน (ในสถานประกอบการแห่งหนึ่ง) 8 ราย

ผู้สัมผัสผู้ติดยืนยัน ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวน 14 ราย อยู่ระหว่างการส อบสว น 23 ราย

ค้นหาผู้สัมผั สทั้งหมดจำนวน 203 ราย

ค้นหาเชิงรุ กเบื้ องต้น อีกจำนวน 1,876 ราย และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิ งรุ กเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ตนได้ออกหนังสือตำสั่ง คณะกรรมการโร คติดต่อ จ.ชลบุรี ที่ 26/2564 ให้ปิดโรงงานผลิตท่อทองแดงส่งออกต่างประเทศ ตั้งอยู่ ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี หลังฝ่ายค้ นของสำนักงานสาธ ารณสุข จ.ชลบุรี เข้าไปตรวจสอบ พบมีพนักงานโร งงา นจำนวนหนึ่งติ ด CV-19 และเป็นต้ นตอในการแพ ร่ระบา ดเป็นวงกว้าง

ดังนั้นเพื่อเป็นจำกัดวงไม่ให้แพ ร่กระจ ายออกไปจึงอาศัยอำนาจ มาตรา 22 มาตรา 34 และ มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโร คติดต่อ 2558 พระราชกำหนดฉุ กเฉิ น 2548 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าฯชลบุรี เห็นชอบ ปิดบริษัทนี้ชั่วคราว 14 วัน นับตั้งแต่ ค่ำวานนี้ ถึง 4 มิ.ย.64 โดยมิให้ เจ้าของหรือผู้เกี่ยวข้องโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น