ขั้นตอนสมัครให้ผ่าน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก MyMo

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลรวไปถึงค นทั้งป  ระเทศต่างติ ดตามและต้องบอกว่า สำหรับคน ไหนที่กำ ลังเกิดปัญหาในการลงทะเบียนต อนนี้ไม่ต้อง กังวลใจ ในส่วงข องการลง ทะเบียน ที่ถูกต้อง ที่ได้ผ ลแน่นนอ นตรงนี้เรามีมาฝ ากกัน


ล่าสุด หลังจากที่เมื่ อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา ทางธน าคาร ออมสิน ได้มี การเปิ ดใ ห้กู้ยืมเงิน วงเงิน 10,000 ไปจนถึง 50,000 บาท ผ่านช่อ งทางออนไลน์ ด้วยแอพ M yM o ในมือถือ กู้ยืมเงินได้จริง

ไม่ต้องมีผู้ค้ำปร ะกัน ดอกเบี้ยต่ำ ทำอาชีพอิสระ หรื อ ผู้มีรายได้ประจำ สามารถยืมได้

โดยล่าสุด วันนี้ 23 มกร าคม ออมสิน ไ ด้มีการเ ปิดให้กู้ยื มให้สมัครกู้ยืมแล้วอีกค รั้ง โดยเ ผยว่า ผู้ที่เค ยกู้ยืมเงินฉุกเฉินเดิมในรอบ ก่อนหน้า สามารถ กู้ยื มเพิ่ มได้อีกครั้ง

สำห รับใครที่ กำลังรออ นุมัติอยู่ ก็ขอใ ห้โชคดีนะครับ ได้รั บเงินเข้า ใครที่ยังไม่ได้สมั ครสามารถทำตามขั้นตอนด้านล่า งนี้เลย

ขั้นตอนการขอกู้สินเชื่อ

หากใครไม่มีเมนู ให้ อัพเดตแ อพ MyM o เป็นเวอร์ชั่ นล่าสุด ก่อนนะครับ

1. เปิด แ อพ MyM o แล้วเลือกเมนู “สมัครสินเชื่อเ สริมพลังฐานราก”

2. กด ปุ่ม “สมัคร”

3. ก ดปุ่ม “สมัคร”


4. กรอกเล ขหลังบัตรประช าชน

5. กด ถั ดไป

6. ตรวจสอบ ข้ อมูล การสมัคร สิ นเชื่อ ว่าถูกต้องหรือไม่แ ละกด “ถัดไป”


7. แส ดง วงเงิน สู งสุด ที่สาม ารถขอ สินเชื่อ

8. เลือกจำ นวนเงินกู้ที่ต้อง ก ารและตรว จสอบข้อมูลจากนั้ นกด “ถัดไป”

9. อ่านข้อ กำห นด และ เงื่อนไข กดเครื่องห มายถูก ข้าพเจ้า อ่านและยอมรับเงื่อนไขของสั ญญา และกด “ยอมรับ

10. เลื่อนห น้าจอ อ่านเงื่ อนไข ความยิ นยอม ในการเปิ ดเ ผยข้ อมูล จนสุดหน้า

11. กด ยิน ยอ ม

12 กด ยื นยัน

13. กดรั บรหัส O TP

14. ระบบ กำ ลังส่งรหัส OT P ไปยังเบอร์มื อถือ ที่ได้ลงทะเบียนไว้

15. เมื่อ รั บรหัส ยืน ยันจาก SMS กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที กด “ยืนยัน”


16. รายละ เอียด การยิ นยอม ใน การ เปิดเผย ข้อมู ลฯ สามารถ Sa ve เก็บไว้ ในคลังภาพได้ โดยก ดเครื่องหมาย ด้านบนริมซ้าย

17. รูปการ ยินยอม ในการเปิดเผย ข้ อมูลในค ลังภาพ

18. หลังจาก นั้น ให้กด “เสร็จสิ้น”

 

สถานะการขออนุมัติสินเชื่อพลังฐานราก

1. อยู่ในระหว่าง ธนาคาร พิจารณา สินเชื่อ

2. หากลูกค้า ไม่ได้ รับอนุมัติ สินเชื่อ เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคาร กำหนด หากมีข้อสงสัย ให้ติดต่อโทรไปที่ 1143

3. ลูกค้า รับอนุมัติ สินเชื่อ จากนั้นกด ถัดไป เพื่อดำ เนิ นการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)


การทำสัญญาเงินกู้สินเชื่อพลังฐานราก
1. กด “ถัดไป” เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)

2. เลื่อนหน้าจออ่านสัญญาเงินกู้จนสุดหน้า

3. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดเครื่องหมายถูก “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา” และกด “ยอมรับ”

4. กรอกรหัสผ่าน MyMo เพื่อยืนยันสัญญาเงินกู้

5. กดรับรหัส OTP

6. เมื่อรับรหัสยืนยันจาก SMS กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที กด “ยืนยัน”

7. แสดงผลการสมัครสินเชื่อสำเร็จ กด “เสร็จสิ้น” โดยเงินกู้จะโอนเข้าบัญชีภายใน 24 ชั่วโมง.

ต้องก ารข้อมูลเพิ่ มเติมหรือมีข้อส งสัย

สามาร ถติ ดต่อสอบถามได้ที่สาขาธนาค ารออมสิน ที่ให้บริก ารหน่วยลงทุน. 22222 · 333. GSB Call Center 1115

ที่อยู่ :  ธนาคารออมสิน สำ นักงานใหญ่ 470 ถน นพหลโยธิน สามเส นใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

เว็บไซต์ : www.gsb.or.th