ที่ประชุมนายกฯ ยืนยันแล้วเรื่องเราชนะ กดเงินสด

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชี ยลต่างติดตามและต้องบอกว่า ดีมากครับท่า น ล่าสุด วันที่ 22 ม.ค. 64 พล.อ.ปร ะยุทธ์ จันทร์โอชา นายก รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม

โพส ต์ภาพในเฟ ซบุ๊ก การหารือร่วมกับ นายสุพัฒน์พ งษ์  พันธ์มีเชาว์ รองนายกรั ฐมนตรีแ ละรมว.พลังงาน, นา ยอาคม เติมพิทยาไพ สิฐ รมว.คลัง และทีมง านเศรษฐกิจ พร้อมร ะบุข้อความว่า

เช้านี้ ได้มีการหารือม าตรการด้านภ าษี เพื่อลดภาระรายจ่ ายให้กับพี่น้องประชาช นกลุ่มต่างๆ และผู้ประกอบการ เช่น ภ าษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง

ค่าธรรมเนี ยมจดทะเบียนสิทธิและนิติกร รมสำหรับที่อยู่อาศัย, ขยา ยเวลายื่นแบบแส ดงรายการและชำระภ าษีเงินได้ฯ เป็ นต้น สำหรับเส นอที่ประชุม ครม. อนุ มัติในวันอังคารหน้า

ขอให้พี่น้องประชาช นมั่นใจว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่ งนอนใจ พยายามหามา ตรกา รช่วยเหลือในรูปแบบ ลดร ายจ่าย ค วบคู่กั บการ เพิ่มรา ยได้ เช่น โคร งการ เราชนะ หรือ คนละครึ่ง ที่มีความก้าวหน้า เป็นไปได้ด้ วยดี

ขอให้ทุก คนรักษาสุขภาพนะค รับ รวมไทยสร้างชาติ

หลัง การหารือ นาย อาคม ตอบ คำถา มผู้สื่อข่ าว เรื่องการทบทว นการเยียวยาในโครงการ เราชนะ

ที่ประชาช นต้องการให้มีการจ่า ยเป็นเงินสดมากกว่าให้ใ ช้จ่ายผ่านแอปพลิเ คชันว่า วันนี้คุยเรื่องรายงา นเศรษฐกิจของธนาคา รโลก

ส่วนเ รื่อง เราช นะ ไม่ได้คุย ทุกอย่า งยังเป็นไปตามที่ นายสุพั ฒนพงษ์ รองนา ยกรัฐมนตรี ได้ชี้ แจงไปก่อนหน้านี้

เมื่อถามว่าจ ะมีการทบทวนหรือจ ะมีการจ่ายเป็นคูปองด้ วยหรือไม่ นายอาคม ตอ บย้ำว่า ตามที่รองน ายกรัฐมนต

รีให้สัมภาษณ์