พ่อแม่เช็ กด่วน ทุ นเสมอภาค ม อบทุน 3,000 ให้เด็ ก อนุบาล ถึง ม.3

การศึกษ า ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรั บ เยาวชน ด้วยเหตุนี้ทางรัฐจึงได้ อ อกนโยบา ย ทุนเสมอภาค เพื่อช่ว ย เหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษ า ให้กับน้องๆ ที่อยู่ในวั ย อนุบาลถึง ม.3

เพราะรัฐตระห นักถึงปัญห า ว่า ความพร้อมทางเศรษ ฐ กิจของแต่ละครอ บ ครัวคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็ ก แต่ละคน ได้เข้าถึงโอกาสทางกา ร ศึกษ าไม่เท่ากัน เพราะแม้ทา ง รัฐจะอุดหนุนค่าเทอ ม ให้แก่เด็ ก ทุกช่วงวัย

แต่ก็ยังมีค่าใช้จ่า ย อื่นๆที่จำเป็ นต่อชีวิตประจำวัน เช่น ค่าเดินทา ง ค่าอ า หาร หรือค่าอุปกรณ์กา ร เรียน เป็นเหตุให้หลายครอ บ ครัวได้รับภ า ระหนัก

ทุนเสมอภาด โดยกองทุนเพื่ อ ความเสมอภาคทางกา ร ศึกษ า จะช่วยสนับ ส นุนให้ปีละ 3,000 บาท/คน แบ่งจ่า ย ในเทอมที่ 1 คนละ 2000 บา ท ในเทอมที่ 2 อีกคนละ 1,000 บา ท ซึ่งในภาค เรียนที 2/2563 ได้โอนเงิ น ให้นักเรีย น ชั้น อนุบาล – ม.3 จำนวนกว่า 1.17 ล้านคนครบแล้ ว เมื่อวัน ที่ 13 มี.ค.64 ที่ผ่านม า

การตั ด กรองนักเรีย น ยากจ น ประเมินจาก รา ย ได้เฉลี่ยสมาชิกครัวเรือ น ไม่เกิน 3,000 บาท/คน/เดือน มีภาระพึ่งพิง เช่น คน พิ กา ร ผู้สูงอายุ สภาพ ย านพาห น ะ ที่ดินทำการเกษต ร แหล่งไฟฟ้ า หลัก ที่อยู่อาศัย ของใช้ในครัวเรือน เป็นต้น โดยคุณครูจา ก โรงเรียนทั่วประเทศจะเป็นผู้ลงพื้นที่ เ พื่อเยี่ยมบ้า น นักเรียนหากพบเห็นเด็ ก ยากจนเสียจะต้องออ ก จากโรงเรียน ท้องถิ่น โรงเรียน และคุณครู สามารถแจ้งขอรับความช่ว ย เหลือได้ที่ กองทุนเพื่อควา ม เสมอภาคทางกา ร ศึกษ า โทรศัพ ท์ 02 079 5475 ต่อ 8