เปิดกลุ่มแลก ที่ได้รับเงิน เราชนะ ก่อนใคร

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชี ยลต่างติด ตามและต้องบอกได้เลยว่า ต้ องแบ่งเป็นกลุ่ มเพื่อรับสิท ธิ์ เพื่อคว ามเป็นระบบและไม่เกิ ดปัญหา


นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึ กษาด้านเศ รษฐกิ จการเงิน สำนักงา นเศรษฐกิจการคลั ง กระทรวงการคลัง ระบุ เกษ ตรกรสามารถเข้าร่ว มโครงการเร าชน ะได้

โดยไม่จำเป็นต้องมีสมุดทะเบีย นเกษตร หากเ ข้าคุณสมบัติทั้ง 7 ข้อตามที่กระทร วงการคลังกำหนดก็สาม ารถลงทะเบียนข อรับสิทธิได้ที่เว็บไซ ต์ www.เราชนะ.com

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิเราชนะ 7,000 บาท

  1. คนไ ทย อายุ 18 ปีบริบู รณ์ขึ้นไป

2. ไม่เป็นผู้ป ระกันตนมาตรา 33 ของสำนักงานปร ะกันสังคม (ยกเว้นม าตรา 39 และมาตร า 40)

3. ไม่เป็นข้าร าชการ และพ นักงานรัฐวิสาหกิจของรั ฐ

4. ไม่เป็ นข้าราชการก ารเมือง

5. ไม่เป็ นผู้รับบำน าญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่ วนราชการ

6. ไม่เป็ นผู้มีเงินได้พึงป ระเมินเกิน 300,000 บาท

7. ไม่มีเ งินฝากรวมกั นทุกบัญชีเ กิน 500,000 บาท


นายพร ชัย ระบุว่า จากการตรวจสอ บฐานข้อมูล พบว่า มีจำน วนเกษตรกรที่จะได้รั บสิทธิเราชนะโดยไม่ต้ องลงทะเบี ยนราว 4-5 ล้านคน

โดยกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวเป็นห นึ่งในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจน ด้วย เท่ากับว่าจะได้รั บเงินโอนเข้าบัตรฯ ทันทีตั้งแ ต่วันที่ 5 ก.พ. 64 เป็นต้นไป

สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจน แต่มีแอปพ ลิเคชั่นเป๋าตัง ให้เริ่มตร วจสอบสิท ธิผ่านเว็บไซต์ www.เร าชนะ.com ได้ตั้งแ ต่วันที่ 5 ก.พ. 64
ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีบัตรคนจน และไม่มีแอปฯ เป๋าตัง ให้ไปลงทะเ บียนร่ วมโครงการได้ในวันที่ 29 ม.ค. 64