เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ โละของเก่า ลงใหม่ทั้งหมด เช็กรายละเอียดเลย

เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ ชาวโซเชียลต่างติ ดตามและต้องบอกว่า หลายๆท่าได้รับซึ่ งผลกระทบจาก สถ าณการาณ์รอบสองกันม ากเลยที่ เดียว โดยรั ฐ บาลได้ จัดทำมาตราการช่วยเหลือหลายมาตรการ

โดยหลาย โครก ารที่หลายคน ได้รับสิทธิ์ เป็น อันดับแรกๆ ตรงนี้ส่วนมากจะ เป็นผู้ที่มีบัตรส วัสดิการแห่งรัฐนั้นเอง ล่าสุด

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงกา รคลัง เปิดเผยว่า กระ ทรวงการคลังเตรีย มจะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเปิดภ ายหลังโครงการเราชนะ

เนื่องจากมีประชาชนจำนวนม ากที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ไม่สามา รถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ตโฟน ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิบัตรสวั สดิการของรั ฐ จึงจำเป็นต้ องทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่

โดย นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยกา รสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวเพิ่มเ ติมว่า การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ คาดว่า จ ะมีภายหลังโครงการเราชนะ คือหลังเดือน มีนาคม 2564 ซึ่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว จำนวน 13.8 ล้านคน จะต้องลงท ะเบียนรับสิทธิใหม่ด้วย

ทั้งนี้ หลังจากนี้ กระทรวงการคลั งจะมีการทบทวนข้อมู ลผู้ ถือบัตรสวัสดิกา รในทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการอัปเดตข้อมูล หลังจากไม่ได้ทบทวนสิทธิผู้ถือบัตรสวั สดิการมา 2-3 ปีแล้ว