เฮกันเลย อนุมัติแล้ว รายชื่อกลุ่มที่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ คนละ 12,000

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตาม และต้องบอกว่า ในช่วงสถา ณการณ์รอยที่ 2ที่ผ่านมาทั้งในกรุ่งแลและนอกกรุงตรงนี้ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า หลายๆอ าชีพ ต้องพบกับปัญห าด้านค่าใช้จ่ ายต่างๆ

ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไร ก็ได้รับผลกระทบกันทั้ งสิน รวมไปถึงข้าราชการและลูกจ้างประจำด้วย ซึงตรงนี้ ไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านค่ารถ รวมไปถึง ค่าเลี้ ยดูต่างๆ ก็เป็ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

โดยทีี่การช่วยเหลือของทางรั ฐบาล ได้มีการออก นโยบาย มาตรกา ร มาหลายมาตการ เพื่อช่วยเห ลือทั่วประเทศ แต่ทว่ายังมีอีกไม่กี่กลุ่ม ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเหมือนกัน

ล่าสุด พล.ต.อ.อัศ วิน ขวัญเมือง ผู้ว่าร าชการกรุงเทพมหา นคร ได้อนุมัติงบ กลางซึ่งเป็นงบประมาณประจำปี 2564 จำนวน 1,020 ล้านบาท มอบให้ข้ารา ชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างโครงการ คนละ 12,000 บาท เป็นค่าตอบแทนพิเศษ กรณีเกิดสาธารณภัย cv 19 โดยให้แต่ละหน่วยงานเ บิกจ่ายได้ทันที

ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งที่ กทม. ได้ตัดสินใจเ ช่นนี้เป็นเพราะเมื่อสิ้นปี 2563 คณะกรร มการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2563 มีมติเห็นคว รไม่จัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประม าณ 2563 ให้กับข้ารา ชการและลูกจ้างเนื่องจากสำนักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิน (สตง.)

ซึ่งได้ตรวจสอบรายงานการเงิ นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2562 ของกทม. เกี่ยวกับการเบิกจ่ ายเงินรางวัลประจำปี ประกอบกับสภ าพการณ์นั้น กทม.

โดยได้รับผ ลกระทบจากสถานการณ์ cv 19 สตง.จึงมีข้อเสนอแน ะให้ กทม.พิจารณาจ่ายเงิ นรางวัลประจำปี จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีเ ดียวกับปีที่ได้ขอรับการประเ มิน

ทั้งนี้ พร้อ มทั้งปรับปรุงแผนการดำเนิ นการเกี่ยวกับการจัดสรรและการจ่า ยเงิ นรางวัล ภายหลังดำเนิ นการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน การปิด บัญชีรายรับ-รายจ่าย และการรายงานการเงิ นประจำปีให้แล้วเสร็จก่ อนจ่ายเ งินรางวัลประจำปีให้แก่ข้าราชก ารและลูกจ้างข้อเสนอแนะดังกล่าว

ซึ่งให้เป็นแนวทางที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ทำให้ กทม. ควรดำเ นินการให้สอดค ล้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าว ส่งผลให้ค ณะกรรมการฯ มีมติเห็นควรไม่จัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับข้าราชก ารและลูกจ้าง

โดย ประกอบกับก่ อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรีได้มีนโยบายให้หน่วยราชการต่างๆ ไปจัดสรรงบประมาณขอ งหน่วยเ พื่อช่วยเหลือข้าราชการเป็นค่าต อบแทนกรณีพิเศษช่วงเหตุการณ์แพร่ระบาดของโ ควิด-19 ด้วย

สำหรับงบกลาง เป็ นงบที่ผู้ว่าฯกทม. สามารถนำไปใช้จ่ ายได้ ซึ่งงบกลาง ประจำปีงบปร ะมาณ 2564 กทม. ได้ขอจัดสร รงบไว้ 14,207,857,245 บาท ประกอ บด้วย

1.เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉิ นหรือจำเป็น จำน วน 115,156,845 บาท

2.เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีค่ าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกั บน้ำท่วม จำนวน 125 ล้ านบา ท

3.เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีค่าใช้จ่ายเพื่อการพั ฒนากรุงเทพมหานคร จำนวน 300 ล้านบา ท

4.เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง จำนว น 2,700 ล้านบา ท

5.เงินบำเหน็จลูกจ้าง จำนวน 1,035 ล้ านบา ท

6.ค่าติดตั้งไฟสาธารณะ จำน วน 100 ล้ านบา ท

7.เงินสำรองสำหรับค่างานส่วนที่เพิ่ มตามสัญญาแบบปรับราคาได้ จำนวน 10 ล้านบาท

8.เงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ย วกับบุคลากร จำนวน 320,756,400 บาท

9.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจและหรือนโยบายที่ได้รับมอบจากรัฐบาล จำนวน 3,975,618,000 บาท

10.เงินรางวัลและเงินช่วยเหลือ สำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำปี จำนวน 1,050 ล้า นบา ท

11.เงินสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ค้างจ่ายตามกฎหมาย จำนวน 1,500 บ าท

12.เงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร จำนวน 220 ล้า นบา ท

13.เงินสำรองสำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 2,756,326,000 บา ทอย่างไรก็ตาม คาดว่าเงินค่าตอบแทนพิเศษ กรณีเกิด สาธารณภัย cv 19 จำนวน 1,020 ล้านบาท จะใช้งบกลา งในหมวดเงินรา งวัลและเงินช่วยเหลือ สำหรับผลการปฏิบัติราชก รประจำปี ที่กทม. ได้ขอจัดสรรไว้ จำนวน 1,050 ล้านบาท