ธ.กรุงไทย แจงชัดแล้ว SMS ให้ประชาชนลงทะเบียนรับเงิน 5,000

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามแ ละต้องบ อกว่า ทำกันแบบนี้ไม่ดีแน่ เนื่องจากว่า ในส่วนขอ งหลังสถาณการณ์ c 19 รอบ 2ที่ผ่านมา ไม่รับผล กระทบกันหมดหลายๆฝ่าย บางบริ ษัทบาง กิจการได้ ปิดตัวลง

ตรงนี้ไดรับผลกระทับ กันจริง โดยที่ รั ฐบาลได้ออกมาตรการช่ว ยเหลือมาหลายม าตรการ เพื่อที่ ช่วยเหลือประชาชน

แต่ว่าทั้งนี้ ต้องได้รั บกา รยืนยันอี ทีนึงด้วย

ล่าสุด กรุงไทยยืนยัน ไม่มีนโยบ ายส่ง SMS ให้ประชาชนลงท ะเบียนรับเงินเพิ่ม 5,000 บาท

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผย ข้อมูลกร ณีมีข่ าวปร ากฏในสื่ อออนไล น์ประเด็ นเรื่องธนา คารกรุงไทย ส่ง SMS ให้ลงทะเบี ยนรับเ งินเพิ่ม 5,000 บาท

ทั้งนี้ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมจึงตรวจสอ บข้อเท็จจริงจากธนาคา รกรุงไทยแล้วพบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ชี้แจงว่า SMS ดังกล่าวเป็นข องปลอ มที่แอบอ้างใช้ชื่อธน าคา รกรุงไทย เพื่อหลอกลวงเอาข้อมูลส่วนตัวของประชาชน

โดยธนาคารไม่มีนโยบายส่ง SMS ไปยังผู้ร่ว มโคร งการเรา ชนะ และไม่มีนโย บายส่ง SMS ไปยังลูกค้าเพื่อสอบถามข้อมูลส่วนตัว หากประชาชนได้ รับ SMS ในลักษณะ นี้ให้ตั้งข้ อสังเกตว่าเป็น SMS ปล อม และไม่ควรกดลิงก์ไปที่เว็บไซ ต์หรือกรอ กข้อมู ลส่วนตัวโดยเด็ ดขาด

หากประ ชาชน พบ SMS อีเม ล หรือ LINE ที่มีลิงก์แ อบอ้ างเป็นธน าคา รสามารถแจ้งข้อมูลผ่าน Facebook Fanpage Krungthai Care ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

NNT  สำนักข่าวกร มประชาสัมพันธ์  ธน าค ารกรุงไทย